Aktuality

Postřik proti komárům

Zveřejněno 22. 05. 2017 14:53

Město Studénka upozorňuje občany, že ve čtvrtek 25.05.2017 bude na území města Studénky proveden ve večerních hodinách (18:00–21:00) postřik proti komárům. Postřik není toxický pro teplokrevné živočichy a v průběhu několika hodin dojde k jeho rozložení.

Upozorňujeme včelaře, že použitý postřik je toxický pro včely. V místech, kde je nahlášeno umístění včelstev, nebude postřik aplikován.

Cena hejtmana kraje je i ve Studénce

Zveřejněno 22. 05. 2017 07:24

celý článek...Významného úspěchu dosáhlo město Studénka v letošním roce již podruhé, tentokrát v soutěži „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016“.

Soutěž, která se koná od roku 2008, je rozdělena do tří hlavních kategorií – podnikatelské subjekty, obce a organizace veřejného sektoru. Ty se dále člení podle počtu zaměstnanců nebo působnosti obcí.

celý článek...

Anonymní-bezplatné testování HIV

Zveřejněno 16. 05. 2017 13:17

celý článek...

Pozvání na zasedání Zastupitelstva města Studénky

Zveřejněno 28. 03. 2017 00:00

Zasedání zastupitelstva města se uskuteční 25. května 2017 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka.

Pozvání

Vyhlášení výběrového řízení - SAK Studénka, příspěvková organizace

Zveřejněno 16. 05. 2017 13:08

SAK Studénka, příspěvková organizace, Budovatelská 770, 742 13 Studénka, vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí technického úseku.

celý článek...

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Zveřejněno 02. 05. 2017 12:50

Koncem měsíce června bude Moravskoslezským krajem vyhlášena 2. výzva kotlíkových dotací. Celková výše podpory (alokace) v Moravskoslezském kraji, tedy finanční částka, která bude rozdělována mezi jednotlivé žadatele, dosahuje výše  891.480.000,- Kč.

Žádosti o podporu se budou odesílat elektronicky pomocí webové aplikace zveřejněné na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a následně se budou dokládat v listinné podobě. Podávání žádostí se předpokládá ode dne 5. 9. 2017.

celý článek...

Zrušení placeného parkování na ul. Beskydské

Zveřejněno 31. 03. 2017 11:16

celý článek...

Rozhodnutím orgánů města dochází od 01.04.2017 ke změně způsobu parkování na ulici Beskydské. Placené parkování s parkovacím automatem je zrušeno a mění se na parkování s parkovacím kotoučem, kde povolená doba parkování činí max. 120 minut (v době PO-PÁ 8-17 hodin). Parkovací hodiny lze zakoupit např. v Informačním centru městského úřadu za 10 Kč. Změna způsobu parkování je v souladu se současným  trendem a byla uplatněna nebo se uplatňuje ve většině srovnatelných měst. Nový způsob parkování přinese zvýšení komfortu pro obyvatele a návštěvníky města a lepší využitelnost parkoviště.

Nové vyhlášení CHKO Poodří

Zveřejněno 15. 03. 2017 10:51

Dnem 01.03.2017 vstoupilo v platnost nařízení Vlády ČR č. 51/2017 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Poodří, a rovněž vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 52/2017 Sb., o vymezení zón ochrany CHKO Poodří. Byl tak po více než 25 letech nahrazen původní vyhlašovací předpis, který již v mnohém neodpovídal současné legislativě v ochraně přírody ani skutečným poměrům a potřebám chráněného území.

celý článek...

Zápach z provozovny UPIA International, s. r. o., v areálu bývalé Vagonky

Zveřejněno 28. 02. 2017 10:59

V samotném závěru roku 2016 obdrželo město Studénka informaci o tom, že bylo zahájeno správní řízení se společností UPIA International, s. r. o., ve věci dalšího povolení provozu termického čistícího zařízení v areálu bývalé Vagonky, a to těsně před vypršením původního povolení.

Město, vedeno snahou naplnit svou zákonnou povinnost, požádalo Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o přiznání postavení účastníka řízení. Tímto legálním a legitimním krokem jsme chtěli  zabezpečit svou zákonem svěřenou povinnost vykonávat a naplňovat veřejný zájem, konkrétně pak veřejný zájem na úseku životního prostředí, když občané města se oprávněně a opakovaně dožadovali, abychom hájili jejich oprávněné zájmy, neboť stávající provoz stacionárního zdroje je předmětem řady oprávněných stížností.

celý článek...

Ceník stočného na rok 2017

Zveřejněno 06. 02. 2017 08:01

Rada města Studénky na svém 47. zasedání konané 26.01.2017 rozhodla o ceně stočného pro rok 2017. Tato cena platí pro odběratele části Butovice a části Studénky I, připojené na splaškovou kanalizaci v majetku města Studénka.

Ceník stočného

Informace k ptačí chřipce

Zveřejněno 30. 01. 2017 11:31

Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8, která se v současné době vyskytuje téměř po celé Evropě, byla potvrzena v chovech drůbeže, u ptáků chovaných v zajetí a také u volně žijících ptáků. Subtyp HPAI způsobuje výrazné úhyny i u vodní drůbeže. Případy potvrzení nákazy u volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže jsou patrně spojeny s opožděnou podzimní migrací tažných ptáků.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. V chovech drůbeže způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty. Zdrojem nákazy je zpravidla trus infikovaných volně žijících ptáků, který kontaminuje vodu, krmivo, stelivo aj.

celý článek...

Klastr SINEC pomáhá lidem zahájit vlastní podnikání prostřednictvím projektu BEC družstva

Zveřejněno 18. 01. 2017 09:59

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC je partnerem projektu s registračním číslem a názvem „CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje“ a zajišťuje realizaci projektu na území Moravskoslezského kraje. Počátkem roku 2017 bude založeno nové družstvo, které bude vytvořeno na základě metodiky podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev, tzv. BEC družstev. V rámci tohoto podnikatelského subjektu bude vytvořeno vhodné prostředí s adekvátními podmínkami pro testování rozvoje vlastního podnikání klientů projektu. Projekt tak umožňuje podpořit zejména nezaměstnané a ekonomicky neaktivní osoby k aktivnímu návratu na trh práce. V současné době probíhá nábor zájemců klientů, kteří mají zájem o zahájení vlastního podnikání a chtějí si otestovat vlastní možnosti a životaschopnost svého podnikatelského záměru v praxi.

celý článek...

Studénka má přívětivý úřad

Zveřejněno 07. 12. 2016 13:18

celý článek...Dne 6. prosince 2016 proběhlo v prostorách usedlosti Spiritka v Praze – Břevnově vyhodnocení projektu, jehož cílem bylo zmapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady obcí s pověřeným obecním úřadem. Hodnocení provedlo Ministerstvo vnitra ČR.

Projekt byl ze strany ministerstva doprovázen soutěží, ve které byly oceněny nejpřívětivější úřady z každého kraje i celé České republiky.  V rámci šetření byly sledovány desítky kritérií značících přívětivost úřadu. Na základě tohoto hodnocení byl oceněn jako nejpřívětivější úřad v České republice Městský úřad Studénka, coby „Přívětivý úřad 2016“.

celý článek...

Doporučení k eliminaci jmelí v Moravskoslezském kraji

Zveřejněno 20. 10. 2016 11:37

Vzhledem ke značnému výskytu napadení dřevin jmelím doporučuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje vlastníkům, aby na svých pozemcích prováděli potřebná opatření vedoucí k jeho odstranění.

Doporučení k eliminaci jmelí v Moravskoslezském kraji

Městský úřad Studénka získal v projektu DOBRÝ ÚŘAD nejvyšší ocenění

Zveřejněno 20. 07. 2016 07:03

V rámci zkvalitňování výkonu veřejné služby a snahy získat více informací od občanů o jejich vnímání práce úřadu a zkušenostech z jednání s pracovníky městského úřadu, se vedení úřadu v roce 2015 rozhodlo pokračovat v zapojení úřadu formou dotazníkového šetření, tzv. vnějšího hodnocení pracovníků úřadu, do projektu, který je určen pro všechny úřady veřejné a státní správy, státní a neziskové organizace v České republice s názvem DOBRÝ ÚŘAD.

celý článek...

Rekultivace skládky Radar

Zveřejněno 16. 12. 2016 00:00

Vzhledem k tomu, že kapacita rekultivace skládky Radar na ul. Polské ve Studénce byla vyčerpána, musela být uzavřena. 

Po dohodě se svozovou firmou OZO Ostrava s.r.o. mají občané od 01.12.2016 možnost odkládat stavební odpad, jako je beton do velikosti 30 x 30 cm, cihly, tašky, zeminu a směsi těchto odpadů za úplatu na sběrném dvoře na ulici Poštovní 772 ve Studénce, a to v út, pá 10:00 – 17:00 hod., so 8:00 – 12:00 hod.

celý článek...

Představujeme Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Zveřejněno 08. 06. 2016 19:48
Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR koncem minulého roku vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu v Integrovaném operačním programu ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.  Financovat lze opatření na energetické úspory v bytových domech. Veškeré informace k výzvě jsou dostupné na webových stránkách www.dotaceEU.cz/IROP v sekci „Výzvy v IROP“ (jedná se o výzvu č. 16).

celý článek...

Ještě jste nehodnotili?

Zveřejněno 09. 05. 2016 07:32

Městský úřad Studénka je zapojen do celorepublikového systému vnějšího hodnocení úředníků a kvality života ve městě. Kdykoli jednáte na našem úřadě, vhoďte vyplněný lístek do boxu označeného SMARTRATING – DOBRÝÚŘAD.

Leták

Otravy oxidem uhelnatým

Zveřejněno 10. 03. 2016 10:52

Dle informace Moravskoslezského kraje došlo v letošním roce k velkému nárůstu počtu případů otrav oxidem uhelnatým (kysličník uhelnatý, CO).

Apelujeme tímto na Vás, abyste se zamysleli nad riziky spojenými se zanedbáváním pravidelných kontrol spotřebičů, revizí komínů, neodbornou opravou spotřebičů a zateplováním budov. Snížit nebezpečí otravy můžete také nákupem a instalací účinných detektorů úniků CO, které jsou k dostání již v řádu několika set korun.

Informace o působení nebezpečného plynu a prevence