Aktuality

Pozvání na zasedání Zastupitelstva města Studénky

Zveřejněno 28. 03. 2017 00:00

Zasedání zastupitelstva města se uskuteční 6. dubna 2017 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka.

Pozvání

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Studénka nad Odrou

Zveřejněno 22. 03. 2017 14:55

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Studénka nad Odrou. Svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy. Vlastníci pozemků byli informováni dopisem pozemkového úřadu. Jednání se uskuteční dne 6.4.2017 v 16:00 hodin v Dělnickém domě.

celý článek...

Nové vyhlášení CHKO Poodří

Zveřejněno 15. 03. 2017 10:51

Dnem 01.03.2017 vstoupilo v platnost nařízení Vlády ČR č. 51/2017 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Poodří, a rovněž vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 52/2017 Sb., o vymezení zón ochrany CHKO Poodří. Byl tak po více než 25 letech nahrazen původní vyhlašovací předpis, který již v mnohém neodpovídal současné legislativě v ochraně přírody ani skutečným poměrům a potřebám chráněného území.

celý článek...

Vyhlášení konkurzního řízení

Zveřejněno 07. 03. 2017 13:08

Rada města Studénky na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková organizace.

celý článek...

Zápach z provozovny UPIA International, s. r. o., v areálu bývalé Vagonky

Zveřejněno 28. 02. 2017 10:59

V samotném závěru roku 2016 obdrželo město Studénka informaci o tom, že bylo zahájeno správní řízení se společností UPIA International, s. r. o., ve věci dalšího povolení provozu termického čistícího zařízení v areálu bývalé Vagonky, a to těsně před vypršením původního povolení.

Město, vedeno snahou naplnit svou zákonnou povinnost, požádalo Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o přiznání postavení účastníka řízení. Tímto legálním a legitimním krokem jsme chtěli  zabezpečit svou zákonem svěřenou povinnost vykonávat a naplňovat veřejný zájem, konkrétně pak veřejný zájem na úseku životního prostředí, když občané města se oprávněně a opakovaně dožadovali, abychom hájili jejich oprávněné zájmy, neboť stávající provoz stacionárního zdroje je předmětem řady oprávněných stížností.

celý článek...

Ceník stočného na rok 2017

Zveřejněno 06. 02. 2017 08:01

Rada města Studénky na svém 47. zasedání konané 26.01.2017 rozhodla o ceně stočného pro rok 2017. Tato cena platí pro odběratele části Butovice a části Studénky I, připojené na splaškovou kanalizaci v majetku města Studénka.

Ceník stočného

Informace k ptačí chřipce

Zveřejněno 30. 01. 2017 11:31

Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8, která se v současné době vyskytuje téměř po celé Evropě, byla potvrzena v chovech drůbeže, u ptáků chovaných v zajetí a také u volně žijících ptáků. Subtyp HPAI způsobuje výrazné úhyny i u vodní drůbeže. Případy potvrzení nákazy u volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže jsou patrně spojeny s opožděnou podzimní migrací tažných ptáků.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. V chovech drůbeže způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty. Zdrojem nákazy je zpravidla trus infikovaných volně žijících ptáků, který kontaminuje vodu, krmivo, stelivo aj.

celý článek...

Klastr SINEC pomáhá lidem zahájit vlastní podnikání prostřednictvím projektu BEC družstva

Zveřejněno 18. 01. 2017 09:59

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC je partnerem projektu s registračním číslem a názvem „CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje“ a zajišťuje realizaci projektu na území Moravskoslezského kraje. Počátkem roku 2017 bude založeno nové družstvo, které bude vytvořeno na základě metodiky podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev, tzv. BEC družstev. V rámci tohoto podnikatelského subjektu bude vytvořeno vhodné prostředí s adekvátními podmínkami pro testování rozvoje vlastního podnikání klientů projektu. Projekt tak umožňuje podpořit zejména nezaměstnané a ekonomicky neaktivní osoby k aktivnímu návratu na trh práce. V současné době probíhá nábor zájemců klientů, kteří mají zájem o zahájení vlastního podnikání a chtějí si otestovat vlastní možnosti a životaschopnost svého podnikatelského záměru v praxi.

celý článek...

Studénka má přívětivý úřad

Zveřejněno 07. 12. 2016 13:18

celý článek...Dne 6. prosince 2016 proběhlo v prostorách usedlosti Spiritka v Praze – Břevnově vyhodnocení projektu, jehož cílem bylo zmapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady obcí s pověřeným obecním úřadem. Hodnocení provedlo Ministerstvo vnitra ČR.

Projekt byl ze strany ministerstva doprovázen soutěží, ve které byly oceněny nejpřívětivější úřady z každého kraje i celé České republiky.  V rámci šetření byly sledovány desítky kritérií značících přívětivost úřadu. Na základě tohoto hodnocení byl oceněn jako nejpřívětivější úřad v České republice Městský úřad Studénka, coby „Přívětivý úřad 2016“.

celý článek...

Doporučení k eliminaci jmelí v Moravskoslezském kraji

Zveřejněno 20. 10. 2016 11:37

Vzhledem ke značnému výskytu napadení dřevin jmelím doporučuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje vlastníkům, aby na svých pozemcích prováděli potřebná opatření vedoucí k jeho odstranění.

Doporučení k eliminaci jmelí v Moravskoslezském kraji

Městský úřad Studénka získal v projektu DOBRÝ ÚŘAD nejvyšší ocenění

Zveřejněno 20. 07. 2016 07:03

V rámci zkvalitňování výkonu veřejné služby a snahy získat více informací od občanů o jejich vnímání práce úřadu a zkušenostech z jednání s pracovníky městského úřadu, se vedení úřadu v roce 2015 rozhodlo pokračovat v zapojení úřadu formou dotazníkového šetření, tzv. vnějšího hodnocení pracovníků úřadu, do projektu, který je určen pro všechny úřady veřejné a státní správy, státní a neziskové organizace v České republice s názvem DOBRÝ ÚŘAD.

celý článek...

Rekultivace skládky Radar

Zveřejněno 16. 12. 2016 00:00

Vzhledem k tomu, že kapacita rekultivace skládky Radar na ul. Polské ve Studénce byla vyčerpána, musela být uzavřena. 

Po dohodě se svozovou firmou OZO Ostrava s.r.o. mají občané od 01.12.2016 možnost odkládat stavební odpad, jako je beton do velikosti 30 x 30 cm, cihly, tašky, zeminu a směsi těchto odpadů za úplatu na sběrném dvoře na ulici Poštovní 772 ve Studénce, a to v út, pá 10:00 – 17:00 hod., so 8:00 – 12:00 hod.

celý článek...

Představujeme Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Zveřejněno 08. 06. 2016 19:48
Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR koncem minulého roku vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu v Integrovaném operačním programu ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.  Financovat lze opatření na energetické úspory v bytových domech. Veškeré informace k výzvě jsou dostupné na webových stránkách www.dotaceEU.cz/IROP v sekci „Výzvy v IROP“ (jedná se o výzvu č. 16).

celý článek...

Ještě jste nehodnotili?

Zveřejněno 09. 05. 2016 07:32

Městský úřad Studénka je zapojen do celorepublikového systému vnějšího hodnocení úředníků a kvality života ve městě. Kdykoli jednáte na našem úřadě, vhoďte vyplněný lístek do boxu označeného SMARTRATING – DOBRÝÚŘAD.

Leták

Otravy oxidem uhelnatým

Zveřejněno 10. 03. 2016 10:52

Dle informace Moravskoslezského kraje došlo v letošním roce k velkému nárůstu počtu případů otrav oxidem uhelnatým (kysličník uhelnatý, CO).

Apelujeme tímto na Vás, abyste se zamysleli nad riziky spojenými se zanedbáváním pravidelných kontrol spotřebičů, revizí komínů, neodbornou opravou spotřebičů a zateplováním budov. Snížit nebezpečí otravy můžete také nákupem a instalací účinných detektorů úniků CO, které jsou k dostání již v řádu několika set korun.

Informace o působení nebezpečného plynu a prevence

Informace o změnách na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních pasů

Zveřejněno 06. 01. 2016 17:24

Dnem 01.01.2016 vešel v platnost zákon č. 318/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který uvádí do praxe některé změny, jako např.:

celý článek...

Problematika železničního přejezdu ve Studénce - aktuálně

Zveřejněno 03. 11. 2015 15:27

Vedení města zahájilo ihned po tragickém střetu vlaku Pendolino s kamionem přípravu souboru opatření ke zvýšení bezpečnosti na tomto přejezdu. Zde musím zmínit, že město má v tomto ohledu jen velmi omezené možnosti, jelikož správcem přejezdu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a dohled nad dodržováním dopravních předpisů vykonává Policie České republiky. Proto jsme zahájili sérii jednání s příslušnými zainteresovanými subjekty, abychom zjistili, jaké jsou možnosti města v řešení nastalé situace.

celý článek...

Změna provozovatele podtlakové kanalizace v Butovicích

Zveřejněno 14. 10. 2015 10:15

K datu 31.12.2015 bude ukončena smlouva mezi společností Zásobování teplem Vsetín a.s. a městem Studénka, jejímž předmětem je správa a údržba podtlakové kanalizace v Butovicích. Od 1.1.2016 bude Město Studénka provozovat podtlakovou kanalizaci v Butovicích svým jménem a na svůj náklad.

V souvislosti s touto změnou bude nutné uzavřít nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, kdy společnost Zásobování teplem Vsetín a.s., jako vlastník vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, bude uzavírat s odběrateli smlouvy na dodávku pitné vody a  Město Studénka, jako vlastník podtlakové kanalizace v Butovicích, smlouvy na odvádění odpadních vod.

celý článek...

Systém hodnocení DOBRÝ ÚŘAD

Zveřejněno 12. 10. 2015 15:36

Městský úřad Studénka se v polovině roku 2014 zapojil do systému hodnocení DOBRÝ ÚŘAD. Tato aplikace umožňuje prostřednictvím jednoduché e-mailové zpětné vazby zhodnotit návštěvu na úřadě po stránce chování i profesionality úředníků jednotlivých odborů.

Po roční účasti v tomto projektu bylo externí firmou provedeno vyhodnocení a na základě tohoto bylo Městskému úřadu Studénka uděleno „Zlaté ocenění – nejlepší úřad Moravskoslezského kraje“ za dosažení 96 % spokojenosti občanů v projektu vnějšího hodnocení a kvality života ve městě. Dalším, ještě významnějším, oceněním
je tzv. „Platinové ocenění – nejlepší úřad České republiky za rok 2015“, které pak úřad získal za dosažení nejvyšší spokojenosti občanů v projektu vnějšího hodnocení a kvality života ve městě v rámci celé České republiky.

celý článek...