Představujeme Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Zveřejněno 08. června 2016 19:48 | aktualizováno 08. června 2016 19:58
Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR koncem minulého roku vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu v Integrovaném operačním programu ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.  Financovat lze opatření na energetické úspory v bytových domech. Veškeré informace k výzvě jsou dostupné na webových stránkách www.dotaceEU.cz/IROP v sekci „Výzvy v IROP“ (jedná se o výzvu č. 16).

Celková výše finančních prostředků ve specifickém cíli 2.5 IROP: téměř 17 miliard Kč

Celková výše finančních prostředků v aktuální výzvě č. 16: 4,5 miliardy Kč

z toho podíl Evropského fondu pro regionální rozvoj: 1,35 mld. Kč

a podíl státního rozpočtu ČR až 3,15 mld. Kč.

Ve které lokalitě je možné žádat o podporu?

Na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.

Kdo může žádat o podporu?

Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících. Konkrétně se jedná o tyto oprávněné žadatele:

 • společenství vlastníků jednotek,
 • bytová družstva,
 • soukromí vlastníci bytových domů,
 • obce a jimi zřizované organizace,
 • kraje a jimi zřizované organizace,
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.

Na co je možné žádat o podporu?

 • Zateplení obvodových stěn na obálce budovy, stropů sklepení, výměna oken a dveří
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Další informace, které byste měli vědět:

Soukromí vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva, kteří předloží žádost o podporu se všemi povinnými přílohami a splní všechna kritéria hodnocení včetně následujících požadavků, obdrží podporu ve výši 25,5%:

 1. úspora celkové dodané energie minimálně 30 %,
 2. dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší,
 3. splnění kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

nebo

 1. úspora celkové dodané energie minimálně 20 %,
 2. u jednotlivých zateplovaných konstrukcí nebo měněných výplní otvorů dosažení hodnoty 0,95 násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2 nebo lepší hodnoty.

Soukromí vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva, kteří předloží žádost o podporu se všemi povinnými přílohami a splní všechna kritéria hodnocení včetně následujících požadavků, obdrží podporu ve výši: 32,3 %.

 1. úspora celkové dodané energie minimálně 40%,
 2. klasifikační třída celkové dodané energie B nebo lepší,
 3. kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Kde získat další podporu na zateplování bytových domů?

Nová zelená úsporám - od března 2016 bude možné na území Prahy žádat o podporu v podprogramu Bytové domy. Více informací na: www.novazelenausporam.cz.

Panel 2013+ - nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů, který je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Více informací na: www.sfrb.cz v sekci programy – úvěry na opravy a modernizace domů.

Další informace o možnostech získání podpory na renovace bytových domů naleznete také na portálu: www.renovujdum.cz.

Jak správně postupovat při podání žádosti o podporu v IROP:

1. Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří Vám zpracují projektovou dokumentaci a energetické hodnocení

K žádosti o podporu musíte doložit mimo jiné:

 • projektovou dokumentaci
 • energetické hodnocení

Požadovaný minimální rozsah projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy pro danou oblast (podoblast) podpory je uveden v kapitole 2.3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, která naleznete na webových stránkách www.dotaceEU.cz/IROP v sekci „Výzvy v IROP“ (jedná se o výzvu č. 16).

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Seznamy autorizovaných osob jsou na internetových stránkách: www.ckait.cz a www.cka.cc.

Energetické hodnocení může zpracovat energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1.

Seznam energetických specialistů je na stránkách www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx.

2. Projednejte svůj stavební záměr s příslušným stavebním úřadem

3. Vyplňte elektronickou žádost o podporu v informačním systému na https://mseu.mssf.cz/

Postup pro podání žádosti o podporu v informačním systému MS 2014+ je uveden v Příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 16 – Energetické úspory v bytových domech.

4. Projektové záměry a žádosti konzultujte s pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky v jednotlivých krajích, kontakty jsou k dispozici na www.crr.cz v sekci „Kontakty IROP“.