Hlášení rozhlasu 8.2.2017

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU

Druh práce: technik bytového hospodářství a údržby majetku – úředník

Charakteristika vykonávané práce:

 • správa, údržba a opravy domovního a bytového fondu města,
 • průběžná kontrola technického stavu domů a bytů v majetku města,
 • zpracovávání a aktualizace pasportů bytových jednotek a domů,
 • protokolární a fyzické předávání bytů do užívání novým nájemcům a přebírání bytů     vrácených nájemníky,
 • zabezpečování a odpovědnost za opravy a údržbu předškolních zařízení, základních škol     a školních jídelen v majetku města,
 • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucím odboru.

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou technické zaměření).

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 10. února 2017.

Kontakt pro uchazeče: Ing. Jindřich Lev, vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku, telefon: 556 414 347, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky. 

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU

Charakteristika vykonávané práce:

 • zajišťování technické správy majetku (mimo předškolní zařízení, školy a školní jídelny),
  • zajišťování údržby a oprav majetku, na kterém je vykonávána technická správa,
  • zpracovávání stanovisek k ohlášeným stavebním úpravám majetku,
  • odborný dohled nad kvalitou a rozsahem prováděných prací, kontrola využití poskytnutých prostředků na údržbu a opravy majetku,
  • příprava podkladů pro rozpočet města v rámci své odpovědnosti,
  • zajišťování revizí, kontrol a prohlídek vyhrazených technických zařízení včetně odstraňování zjištěných závad ve stanovených lhůtách,
  • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucím odboru.

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, podmínka – technické nebo stavební zaměření.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 13. února 2017.

Kontakt pro uchazeče: Ing. Jindřich Lev, vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku, telefon: 556 414 347, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky. 

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 3/2017 na obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE

Charakteristika vykonávané práce:

 • příprava a zabezpečování procesu zadávání veřejných zakázek dle platné legislativy       a vnitřních předpisů města,
 • vyhodnocování podkladů a požadavků na provedení výběrových řízení podaných     jednotlivými odbory městského úřadu, organizačními složkami, příspěvkovými organizacemi     apod.,
 • koordinace podkladů a požadavků podaných příslušnými odbory s požadavky zastupujícího     zadavatele,
 • provádění a administrace e-aukcí,
 • zajišťování realizace investičních akcí a větších oprav včetně dozorování průběhu realizace,
 • prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace,
 • koordinace dodavatelů a jiných účastníků investičních akcí,
 • příprava, uzavírání a provádění změn smluv,
 • zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu realizace investic,
 • průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu,
 • technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny,
 • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucí odboru.

Požadované vzdělání: minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu stavebního nebo technického zaměření nebo vyšší odborné vzdělání stavebního nebo technického zaměření.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 15. února 2017.

Kontakt pro uchazeče: Ing. Radmila Nováková, vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, telefon: 556 414 330, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

DĚLNÍK / DĚLNICE   ODBORU   MÍSTNÍHO   HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU

Druh práce: dělník údržby majetku – zahradník, pěstitel plodin.

Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok, dále pak předpoklad sjednání pracovního poměru        na dobu neurčitou.

Charakteristika vykonávané práce:

 • zabezpečování pořádku a čistoty v areálech hřbitovů a jejich okolí spočívající v udržování               čistoty přístupových komunikací, ploch určených k odkládání odpadů ze hřbitovů, úklidu               nepovolených skládek, zajišťování vývozu velkoobjemových kontejnerů, údržba chodníků             a nezpevněných ploch,
 • provádění základní odborné údržby zeleně v areálech hřbitovů, tj. sečení trávy, hrabání       listí, nezbytná údržba volných hrobů a údržba živých plotů,
 • zabezpečování samostatného ošetřování rostlin podle stanoveného technologického postupu včetně volby technických prostředků na veřejných prostranstvích, v areálu         zámecké zahrady, parcích, náměstí apod.,
 • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucím  odboru.

Požadované vzdělání: střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, případně v příbuzných oborech.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 3. března 2017.

Kontakt pro uchazeče: Ing. Jindřich Lev, vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku, telefon: 556 414 347, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

P O Z V Á N Í na 16. zasedání Zastupitelstva města Studénky,

které se uskuteční 9. února 2017 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka

Projednávané materiály:

1.      Smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti v oblastech Novojičínsko východ a Novojičínsko západ

 2.      Prodej jednotky č. 586/2 – jiný nebytový prostor v budově s čp. 586, 587 a 588 v k. ú. Butovice

 3.      Zrušení platnosti usnesení a zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 851, jehož součástí je budova čp. 327 v k. ú. Butovice

 4.      Žádost pí Mgr. Kamasové o prodej části pozemku parc. č. 1970/1 v k. ú. Studénka nad Odrou

 5.      Žádost o prodej pozemků parc. č. 688/1 a parc. č. 689, vše v k. ú. Butovice

 6.      Záměr prodeje části pozemku parc. č. 600/1 a pozemku parc. č. 600/2 v k. ú. Studénka nad Odrou

 7.      Výkup částí pozemku parc. č. 130/28 v k. ú. Nová Horka

 8.      Nabídka společnosti VÍTKOVICE, a. s., na prodej pozemku v k. ú. Studénka nad Odrou

 9.      Rozhodnutí o vzdání se práva na odvolání proti platebnímu výměru a informace o dalším postupu ve věci vyplacení dotace na akci „Obnova starého zámku ve Studénce – III. etapa“

 10.  Rozhodnutí o přijetí dotace na realizaci akce „Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce“

 11.  Žádost o změnu Územního plánu Studénka – pozemky parc. č. 2266/6 a parc. č. 836 v k. ú. Butovice

 12.  Žádost o změnu Územního plánu Studénka – pozemky parc. č. 1977/1, parc. č. 1977/2 a parc. č. 1977/3 v k. ú. Studénka nad Odrou

 13.  Žádost o změnu Územního plánu Studénka – pozemky parc. č. 1884/1 a parc. č. 1884/2 v k. ú. Studénka nad Odrou

 14.  Rozhodnutí o účasti v Dobrovolném svazku obcí SOMPO 2016

 15.  Zrušení platnosti usnesení ZMS č. 217/15/16 ve věci uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací

 16.  Poskytnutí měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Studénky

 17.  Žádost společnosti ENERGO CHOCEŇ, s. r. o., o prominutí pohledávky (přehodnocení smluvní pokuty za pozdní předání služby)

 18.  Žádost p. Dreslera o prominutí pohledávky (přehodnocení smluvní pokuty za opožděné předání díla)

 19.  Rozpočtové opatření č. 2017/1

 20.  Kontrola plnění usnesení

 

Organizační materiály:

 1.      Informace k úkolu č. 15/01 – odvoz odpadu z lokality chatové osady mezi Novou Horkou a Albrechtičkami

 2.      Informace k převodu majetku v areálu letního stadionu

 

Nabídka zapůjčení střešních boxů

Půjčovna střešních boxů Studénka nabízí zapůjčení střešních boxů značky Thule vybavené držáky lyží a snowboardů, a to za jednotnou cenu 50 Kč na den. Tato akce platí do konce března. K boxům je možné si půjčit i příčníky. Samozřejmostí je montáž a demontáž boxu na Vaše vozidlo.

Kompletní nabídku půjčovny naleznete na webových stránkách www.aabox.cz, na facebooku aaboxpujcovna nebo zavolejte na tel. číslo 604 760 250.

 

Nabídka neupotřebitelného movitého majetku k bezúplatnému převodu

Město Studénka nabízí zájmovým sdružením a spolkům na území města Studénky k bezúplatnému převodu neupotřebitelný movitý majetek. Seznam nabízeného neupotřebitelného movitého majetku a podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce městského úřadu.

 

Pozvánka na hokejové utkání

Hokejový klub HC Studénka zve všechny své příznivce na mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů mezi celky HC Studénka a HC Rožnov pod Radhoštěm. 

Dlouholetí hráči Studénky David Válek a Marcel Kaňovský se tímto zápasem budou loučit s aktivní kariérou. Přijďte i vy naposledy zatleskat hráčům se srdcem na pravém místě!

Utkání se koná v sobotu 11. února 2017, od 17:30 hodin na zimním stadionu ve Studénce.

 

Vyhlášení nálezů

Městský úřad Studénka oznamuje občanům, že v období od 1.2.2017 do 8.2.2017 převzal do úschovy tyto nálezy:

9 párů ponožek

Dioptrické brýle

Informace: paní Irena Glogarová, kancelář č. 5, tel. číslo 556 414 322, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript