Hlášení městského rozhlasu ze dne 4.12.2017

Pozvání  na 22. zasedání Zastupitelstva města Studénky,

které se uskuteční 7. prosince 2017
v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka

Projednávané materiály:

 1.      Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací (Dohoda 2018+)

 2.      Kandidáti na funkci přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně pro období 2018–2022

 3.      Obecně závazná vyhláška města Studénky č. …/2017, o místním poplatku ze psů

 4.      Obecně závazná vyhláška města Studénky č. …/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 5.      Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. ŠKSV/2017/0044/SD

 6.      Dodatek č. 3 zřizovací listiny SAK Studénka, příspěvkové organizace

 7.      Zpráva o plnění 3. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky

 8.      Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bílovec

 9.      Souhlas s převzetím majetku po zůstaviteli p. Vilišovi

 10.  Žádost p. Mgr. Svobody o uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě kupní a smlouvy o právu provést stavbu

 11.  Žádost p. Ing. Mrštíka o prodej pozemku parc. č. 2367/89 v k. ú. Butovice

 12.  Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích v k. ú. Butovice

 13.  Prodej pozemků v k. ú. Butovice

 14.  Prodej pozemku parc. č. 1388 v k. ú. Butovice, jehož součástí je stavba čp. 698

 15.  Převod majetku v areálu letního stadionu

 16.  Rozhodnutí o přijetí dotace na realizaci akce „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce – etapa II.“

 17.  Vzdání se práva vymáhat náhradu škody způsobenou zaměstnavateli

 18.  Žádost společnosti DaF-PROJEKT, s. r. o., o prominutí pohledávky (smluvní pokuta
za pozdní předání služby)

 19.  Žádost společnosti VTS Morava, s. r. o., o prominutí pohledávky (smluvní pokuta
za pozdní předání díla)

 20.  Žádost společnosti Sportovní podlahy Zlín, s. r. o., o vrácení částky ve výši 24.000,00 Kč (uhrazená smluvní pokuta za pozdní předání díla)

 21.  Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Studénky

 22.  Poskytování peněžitých plnění členům Zastupitelstva města Studénky

 23.  Úrokový swap – zajištění úrokové sazby

 24.  Informace o plnění rozpočtu města Studénky k 30.09.2017

 25.  Rozpočtové opatření č. 2017/5

 26.  Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2018

 27.  Střednědobý výhled rozpočtu města Studénky na období 2019–2022

 28.  Termínový plán konání zasedání Zastupitelstva města Studénky pro rok 2018

 29.  Kontrola plnění usnesení

Organizační materiály:

 1.      Zpráva o naplňování Programu rozvoje města Studénka za období 04/2015–04/2017

 2.      Informace o podání žádosti o půjčku a dotaci z Inovativního finančního nástroje na projekt „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“