Vyhlášení výběrového řízení

Zveřejněno 21. července 2017 10:57 | aktualizováno 01. září 2017 06:12

uradTajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 8/2017 na obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: referent/referentka přípravy a realizace investic

Odbor městského úřadu: stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: úředník

Platové zařazení: 10. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe – v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Místo výkonu práce: město Studénka, Městský úřad Studénka.

Charakteristika vykonávané práce:

 • příprava a zabezpečování procesu zadávání veřejných zakázek dle platné legislativy a vnitřních předpisů města,
 • vyhodnocování podkladů a požadavků na provedení výběrových řízení podaných jednotlivými odbory městského úřadu, organizačními složkami, příspěvkovými organizacemi apod.,
 • koordinace podkladů a požadavků podaných příslušnými odbory s požadavky zastupujícího zadavatele,
 • provádění a administrace e-aukcí,
 • zajišťování realizace investičních akcí a větších oprav včetně dozorování průběhu realizace,
 • prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace,
 • koordinace dodavatelů a jiných účastníků investičních akcí,
 • příprava, uzavírání a provádění změn smluv,
 • zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu realizace investic,
 • průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu,
 • technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny,
 • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucí odboru.

Požadované vzdělání: minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu stavebního nebo technického zaměření nebo vyšší odborné vzdělání stavebního nebo technického zaměření.

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: aktivní znalost legislativy v oblasti veřejných zakázek, orientace v  legislativě v oblasti veřejné správy, obchodního a občanského práva, územního plánování a stavebního řádu, aktivní znalost práce na PC (MS Office), Internet, rozhodnost, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, vysoké pracovní nasazení, dobré komunikativní schopnosti, řidičské oprávnění skupiny B.

Výhodou: praxe v oboru a ve veřejné správě.

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody s vybraným uchazečem.

Požadované doklady:

 1. přihláška k výběrovému řízení,
 2. osobní dotazník,
 3. profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
 4. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ne starší než 3 měsíce.

Přihláška musí obsahovat: název výběrového řízení, číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní údaje (e-mail, telefonní kontakt), datum a podpis.

K přihlášce uchazeč připojí rovněž prohlášení uchazeče o pracovní místo v následujícím znění:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních  údajů, v platném znění, souhlas k jejich zpracování. Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.”

Upozornění: poskytnuté doklady a podklady je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

Přihlášku a výše uvedené dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 31. srpna 2017 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu: Mgr. Jiří Moskala, MPA, tajemník MěÚ Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – „REFERENT/REFERENTKA ODBORU SŘÚPaR” – NEOTVÍRAT s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 20. září 2017. Harmonogram a obsah výběrového řízení budou zaslány uchazečům elektronicky v pozvánce na jimi uvedenou e-mailovou adresu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit nebo toto výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt pro uchazeče: Ing. Radmila Nováková, vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, telefon: 556 414 330, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení (přihláška k výběrovému řízení, osobní dotazník, prohlášení uchazeče o pracovní místo) jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky na adrese:

http://www.mesto-studenka.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista

 

Studénka 21. července 2017

 

Mgr. Jiří Moskala, MPA
tajemník Městského úřadu Studénka