Vyhlášení výběrového řízení

Zveřejněno 01. září 2017 06:13 | aktualizováno 21. září 2017 05:56

uradTajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 9/2017 na obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: technik bytového hospodářství a údržby majetku

Odbor městského úřadu: místního hospodářství a údržby majetku

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: úředník

Platové zařazení: 9. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe – v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Místo výkonu práce: město Studénka, Městský úřad Studénka.

Charakteristika vykonávané práce:

 • správa, údržba a opravy domovního a bytového fondu města,
 • průběžná kontrola technického stavu domů a bytů v majetku města,
 • zpracovávání a aktualizace pasportů bytových jednotek a domů,
 • protokolární a fyzické předávání bytů do užívání novým nájemcům a přebírání bytů vrácených nájemníky,
 • zabezpečování a odpovědnost za opravy a údržbu předškolních zařízení, základních škol a školních jídelen v majetku města,
 • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucím odboru.

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou stavební, případně technické zaměření).

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, znalost vybraných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, aktivní znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet, rozhodnost, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, vysoké pracovní nasazení, dobré komunikativní schopnosti, řidičské oprávnění skupiny B.

Výhodou: praxe v oblasti správy nemovitého majetku, praxe v oblasti veřejné správy.

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody s vybraným uchazečem.  

Požadované doklady:

 1. přihláška k výběrovému řízení,
 2. osobní dotazník,
 3. profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
 4. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ne starší než 3 měsíce.

Přihláška musí obsahovat: název výběrového řízení, číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu   o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní údaje (e-mail, telefonní kontakt), datum a podpis.

K přihlášce uchazeč připojí rovněž prohlášení uchazeče o pracovní místo v následujícím znění:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních  údajů, v platném znění, souhlas k jejich zpracování. Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.”

Upozornění: poskytnuté doklady a podklady je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

Přihlášku a výše uvedené dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 20. září 2017 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu: Mgr. Jiří Moskala, MPA, tajemník MěÚ Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, v zalepené obálce s označením: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ „REFERENT/REFERENTKA ODBORU MHÚM” – NEOTVÍRAT, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 25. září 2017. Harmonogram a obsah výběrového řízení budou zaslány uchazečům elektronicky v pozvánce na jimi uvedenou e-mailovou adresu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit nebo toto výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt pro uchazeče: Ing. Jindřich Lev, vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku, telefon: 556 414 347, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení (přihláška k výběrovému řízení, osobní dotazník, prohlášení uchazeče o pracovní místo) jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky na adrese:

http://www.mesto-studenka.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista

 

Studénka 1. září 2017

 

Mgr. Jiří Moskala, MPA
tajemník Městského úřadu Studénka