Vyhlášení výběrového řízení

Zveřejněno 15. prosince 2017 11:57 | aktualizováno 22. ledna 2018 07:46

uradTajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 14/2017 na obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: referent/referentka veřejné finanční podpory a kontroly

Odbor městského úřadu: školství, kultury a sociálních věcí

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: úředník – požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti na úseku „Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum” podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

Platové zařazení: 9. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Místo výkonu práce: město Studénka, Městský úřad Studénka.

Charakteristika vykonávané práce:

  • Zajištění agendy veřejné finanční podpory – sběr žádostí a jejich vyhodnocení, příprava materiálů k jednání a rozhodnutí orgánů města, realizace smluv.
  • Provádění kontrol ve vymezeném rozsahu u žadatelů o veřejnou finanční podporu, u příjemců veřejné finanční podpory a u příspěvkových organizací zřízených městem Studénka.

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou – obojí ekonomického zaměření.

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Další požadavky: praxe v oblasti účetnictví nebo ve státní správě v oblasti veřejné finanční podpory nebo kontroly, orientace v legislativě v oblasti finanční kontroly, veřejné správy, aktivní znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet, rozhodnost, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, vysoké pracovní nasazení, dobré komunikativní schopnosti, řidičské oprávnění skupiny B.

Výhodou: znalost účetnictví příspěvkových organizací a daňové evidence, absolvování zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku „Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum”.

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody s vybraným uchazečem.

  Požadované doklady:

  1. přihláška k výběrovému řízení,
  2. osobní dotazník,
  3. profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
  4. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  5. výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ne starší než 3 měsíce.

Přihláška musí obsahovat: název výběrového řízení, číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní údaje (e-mail, telefon), datum a podpis.

K přihlášce uchazeč připojí rovněž prohlášení uchazeče o pracovní místo v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních  údajů, v platném znění, souhlas k jejich zpracování. Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.”

Upozornění: poskytnuté doklady a podklady je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

Přihlášku a výše uvedené dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 19. ledna 2018 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu: Mgr. Jiří Moskala, MPA, tajemník MěÚ Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – „REFERENT/REFERENTKA ODBORU ŠKSV” – NEOTVÍRAT s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 29. ledna 2018.

Harmonogram a obsah výběrového řízení budou zaslány uchazečům elektronicky v pozvánce na jimi uvedenou e-mailovou adresu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Kontakt pro uchazeče: PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí, telefon: 556 414 355, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení (přihláška k výběrovému řízení, osobní dotazník, prohlášení uchazeče o pracovní místo) jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky na adrese: http://www.mesto-studenka.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista

 

Studénka 15. prosince 2017

 

Mgr. Jiří Moskala, MPA
tajemník Městského úřadu Studénka