Vyhlášení výběrového řízení č. 4/2018

Zveřejněno 16. května 2018 09:58 | aktualizováno 23. května 2018 16:22

Starosta města Studénky vyhlašuje výběrové řízení č. 4/2018 pro obsazení pracovního místa TECHNICKÝ PRACOVNÍK VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ (technik provozu čistírny odpadních vod a kanalizací) s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: technický pracovník vodohospodářských zařízení

Organizační složka: Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace

Počet obsazovaných míst: 1

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platové zařazení: 8. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe – v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Místo výkonu práce: město Studénka, Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace, ul. Poštovní 772, Studénka.

Charakteristika vykonávané práce:

 • Zpracovávání pasportů kanalizací a jejich technicko-provozní evidence.
 • Zajišťování realizace oprav a údržby svěřeného majetku (čerpadla, dmýchadla, kalolis a technologie čerpacích stanic a čistírny odpadních vod a podtlakové stanice).
 • Samostatné provádění náročné ucelené technické práce nebo zajišťování dílčí odborné technické agendy (nastavení řízení technologie čerpacích stanic a čistírny odpadních vod).
 • Samostatné zajišťování technického provozu, montáže, servisní činnosti a uvádění do provozu technických a technologických zařízení nebo odstavení technických a technologických zařízení (čisticí linky, předčištění, biologické čištění, kalové hospodářství, chemické hospodářství, technologie čerpacích stanic a čistírny odpadních vod a podtlakové stanice apod.).
 • Samostatné řešení dílčích požadavků a provádění úprav plánů péče o stroje a technická zařízení (čerpadla, dmýchadla), měřicí a vyhodnocovací zařízení, plánování běžných, středních a generálních oprav, prohlídek a prověrek včetně jejich zajišťování, a to v rozsahu a dle konkrétních požadavků mistra.
 • Zajišťování agendy související s účtováním stočného.
 • Zajišťování agendy související s vydáváním stanovisek a vyjádření k vodohospodářskému majetku ve správě Střediska čistírny odpadních vod a kanalizace.
 • Podávání návrhů vedoucímu organizační složky na přijetí potřebných opatření k zajištění zdárného chodu Střediska čistírny odpadních vod a kanalizace.
 • Zástup vedoucího Střediska čistírny odpadních vod a kanalizace v době jeho nepřítomnosti.
 • Zástup mistra Střediska čistírny odpadních vod a kanalizace v době jeho nepřítomnosti, v případě dlouhodobé nepřítomnosti řízení a organizování provozu čistírny odpadních vod a kanalizace.
 • Vykonávání dalších činností v rámci sjednaného druhu práce dle pokynu vedoucího Střediska čistírny odpadních vod a kanalizace.

Požadované vzdělání: střední vzdělaní s maturitní zkouškou technického zaměření (vodohospodářské, stavební, strojní, elektro).

Další požadavky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, aktivní znalost práce na PC (MS Office), morální bezúhonnost, samostatnost, rozhodnost, spolehlivost, umění jednat s lidmi, organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, řidičské oprávnění skupiny B.

Výhodou: Praxe v oblasti veřejné správy, praxe a zkušenosti v oblasti vodohospodářství, znalost práce s GIS, CaD.

Předpokládaný nástup: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody s vybraným uchazečem.

Požadované doklady:

 1. přihláška k výběrovému řízení,
 2. osobní dotazník,
 3. profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
 4. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ne starší než 3 měsíce.

Přihláška musí obsahovat: název výběrového řízení, číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní údaje (e-mail, telefon), datum a podpis.

K přihlášce k výběrovému řízení uchazeč připojí rovněž prohlášení uchazeče o pracovní místo v následujícím znění:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních  údajů, v platném znění, souhlas k jejich zpracování. Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.”

Upozornění: poskytnuté doklady a podklady je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány. 

Přihlášku k výběrovému řízení a výše uvedené dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 23. května 2018 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu: Lubomír Šobich, starosta, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, v zalepené obálce s označením: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ „TECHNIK VHZ” – NEOTVÍRAT, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 28. května 2018.

Harmonogram průběhu výběrového řízení bude zaslán uchazečům elektronicky v pozvánce na jimi uvedenou e-mailovou adresu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Kontakt pro uchazeče: Tomáš Teichmann, vedoucí Střediska čistírny odpadních vod a kanalizace, telefon: 552 304 890, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení (přihláška k výběrovému řízení, osobní dotazník, prohlášení uchazeče o pracovní místo) jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky na adrese:

http://www.mesto-studenka.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista

 

Studénka 16. května 2018

 

Lubomír Šobich
starosta