Vyhlášení výběrového řízení č. 5/2018

Zveřejněno 28. května 2018 10:12

uradTajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 5/2018 na obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: referent/referentka místního hospodářství a údržby majetku

Odbor městského úřadu: místního hospodářství a údržby majetku

Místo výkonu práce: město Studénka, Městský úřad Studénka

Počet obsazovaných míst: 1

Pracovní poměr: na dobu neurčitou  

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody s vybraným uchazečem 

Zařazení: úředník

Platové zařazení: 9. platová třída (platový tarif od 17.360 Kč do 26.110 Kč podle délky započitatelné praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost přiznání osobního příplatku v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika vykonávané práce:

 • zajišťování údržby po technické a organizační stránce u komunikací, chodníkových těles, mostů a lávek,
 • zodpovědnost za zákonný stav dopravního značení na místních komunikacích,
 • provádění aktualizace pasportu místních komunikací, chodníkových těles, ostatních ploch, dopravního značení,
 • zajišťování zimní údržby a očisty města,
 • evidence dešťových vpustí, aktualizace jejich pasportu včetně popisu technického stavu,
 • zajišťování údržby a oprav majetku, na kterém je vykonávána technická správa,
 • zpracovávání stanovisek k ohlášeným stavebním úpravám majetku,
 • odborný dohled nad kvalitou a rozsahem prováděných prací, kontrola využití poskytnutých prostředků na údržbu a opravy majetku,
 • příprava limitovaných příslibů, příprava ucelených částí rozpočtu města za odbor včetně kontrolní činnosti, vyhotovování dílčích evidencí, přehledů, seznamů, záznamů a protokolů,
 • příprava materiálů pro jednání orgánů města,
 • příprava podkladů pro rozpočet města v rámci své odpovědnosti,
 • příprava smluv o dílo, objednávek a limitovaných příslibů,
 • zajišťování archivace projektové dokumentace a dokumentace související s prováděním rozsáhlejších oprav (údržby),
 • správa veřejných zakázek odboru,
 • zpracování stanovisek k existenci sítí,
 • zabezpečování a vedení agendy vozového parku odboru místního hospodářství a údržby majetku, vyhodnocování spotřeby pohonných hmot, zodpovědnost za provedení stanovených prohlídek a technických kontrol vozového parku,
 • zpracovávání podkladů pro inventarizaci majetku ve správě odboru místního hospodářství a údržby majetku,
 • zajišťování spisové služby,
 • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucím odboru.

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, obojí technického zaměření.

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vybraných ustanovení    zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), orientace v legislativě v oblasti smluvních vztahů, své odbornosti a samosprávy a znalost dalších souvisejících předpisů, aktivní znalost práce na PC (MS Office), morální bezúhonnost, samostatnost, rozhodnost, spolehlivost, umění jednat s lidmi, organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, řidičské oprávnění skupiny B.

Výhodou: praxe v oblasti správy majetku, praxe v oblasti veřejné správy.

Požadované doklady:

 1. přihláška do výběrového řízení,
 2. životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný dokad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.

Náležitosti přihlášky: číslo výběrového řízení, název výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, kontaktní adresa, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní kontakt), datum a podpis uchazeče.

Obsahem přihlášky je souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel výběrového řízení v následujícím znění:  

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášení se do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném  znění, souhlas k jejich zpracování”.

Přihlášku a výše uvedené dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 3. července 2018 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu: Mgr. Jiří Moskala, MPA, tajemník MěÚ Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ „REFERENT/REFERENTKA ODBORU MHÚM” – NEOTVÍRAT, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 25. července 2018.

Harmonogram a obsah výběrového řízení budou zaslány uchazečům elektronicky v pozvánce na jimi uvedenou e-mailovou adresu.

Po ukončení výběrového řízení budou uchazečům spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení vráceny jimi poskytnuté dokumenty.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Kontakt pro uchazeče: Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku, telefon: 556 414 347, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vyhlášení výběrového řízení včetně přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky na adrese: http://www.mesto-studenka.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista

 

Studénka 28. května 2018

 

Mgr. Jiří Moskala, MPA
tajemník Městského úřadu Studénka