Projednání problematiky řešení mimoúrovňového křížení (podjezdu pod železniční tratí) a související záležitosti v Zastupitelstvu města Studénky

Zveřejněno 03. října 2018 09:42 | aktualizováno 03. října 2018 10:13

Mimoúrovňové křížení železničního přejezdu ve Studénce

Jednou z událostí, která poznamenala právě končící volební období, bylo železniční neštěstí, ke kterému došlo na hlavním koridorovém přejezdu dne 22.07.2015. Bezprostředně po tragické události jsme společně se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, a za podpory Ministerstva dopravy a Moravskoslezského kraje začali hledat komplexní řešení, které by zvýšilo bezpečnost tohoto dopravního uzlu. To znamená, aby se  vyloučilo selhání „lidského faktoru“, převedla se kamionová doprava mimo obytné části města a přispělo se tak zejména  ke zklidnění dopravy i  zvýšení pohody bydlení v obytných částech Studénky.

Bezpečnost na přejezdu je mediálně ostře sledovanou záležitostí a podpora komplexního řešení celého problému je jednoznačně jednou z priorit vedení města Studénky. Zástupci města od počátku aktivně jednali se všemi zúčastněnými stranami,  podporovali komplexní řešení a všechna navazující bezpečnostní a legislativní opatření. Město zajistilo zpracování dvou základních dokumentů  –  „Studie zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě“ a „Prověření nových alternativních tras pro vedení kamionové dopravy do průmyslových areálů“, které se staly jedním ze základních podkladů pro návrh a následně pro zpracování projektové dokumentace.

O podpoře komplexního řešení a zájmu města vypovídá i z vlastní iniciativy zahájená změna územního plánu, jejíž pořízení zastupitelstvo schválilo v září loňského roku, stejně tak jako v únoru letošního roku její projednaný návrh zadání. Změna územního plánu je nezbytná pro vedení správních řízení a vydání příslušných povolení. Proces jejího pořízení je  přitom  časově velmi náročnou záležitostí. Bez problémů a zásadních připomínek proběhlo společné jednání s dotčenými orgány, organizacemi a sousedními obcemi a na podzim nás čeká projednání s veřejností. Následně může být projednaný a vypořádaný návrh změny předložen zastupitelstvu ke schválení.

Město aktivně spolupracuje se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, která zajišťuje zpracování projektové dokumentace a další náležitosti potřebné k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Nutnou náležitostí, která podmiňuje proces vydání příslušných povolení, je výkup pozemků od několika majitelů.

Výstavbu mimoúrovňového křížení schválila před několika dny Centrální komise Ministerstva dopravy. Realizace stavby, na níž je vyčleněno 700 milionů korun, tak může být po schválení změny územního plánu, výkupu pozemků, vydání příslušných povolení ke stavbě a ukončení procesu výběru zhotovitele zahájena. Jsou to však složité a časově náročné procesy, které mohou trvat ještě několik let.

Společným cílem všech zúčastněných stran je  realizovat komplexní opatření, která odstraní rizika na železničním přejezdu, do budoucna vyřeší s tím spojenou obslužnost průmyslových areálů a usměrní silniční nákladní dopravu mimo obytné části města. To ve svém důsledku zásadně zvýší celkovou bezpečnost dopravy ve městě Studénka a životní podmínky jeho obyvatel.

Zastupitelstvo města Studénky přijalo dne 13.09.2018 pro podporu další spolupráce se zainteresovanými stranami a pro dosažení společného cíle usnesení v tomto znění:

Zastupitelstvo města Studénky po projednání

ORG č. 1

  1. bere na vědomí
    informaci o průběhu přípravy realizace mimoúrovňového křížení „Náhrada přejezdu P 6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín“  včetně souvisejících stavebních objektů, tj. náhradní trasy pro obslužnost průmyslových areálů a rekonstrukce křižovatky ulic 2. května a R. Tomáška.
  2. vyjadřuje
    nadále podporu navrženému komplexnímu řešení změny dopravy ve městě, která zahrnuje náhradu přejezdu P 6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín, úpravu dopravních poměrů křižovatky ulic 2. května a R. Tomáška v souvislosti s rekonstrukcí železničního přejezdu na trati Studénka – Bílovec a vybudování náhradní trasy pro kamionovou dopravu obsluhující průmyslové areály a vedoucí přes areál AK 1324, s. r. o.
  3. doporučuje
    zastupitelstvu, které vzejde z komunálních voleb konaných ve dnech 05. a 06.10.2018, podporovat komplexní filosofii řešení uvedené problematiky obsahující náhradu přejezdu P 6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín, úpravu dopravních poměrů křižovatky ulic 2. května a R. Tomáška v souvislosti s rekonstrukcí železničního přejezdu na trati Studénka – Bílovec a přednostní vybudování náhradní trasy pro kamionovou dopravu obsluhující průmyslové areály a vedoucí přes areál AK 1324, s. r. o., tak, aby dopravní obslužnost průmyslových areálů byla při zahájení výstavby podjezdu již zabezpečena.