Dešťovka II. – informace k možnostem čerpání podpory

Zveřejněno 03. října 2018 14:59

Ministerstvo životního prostředí změnilo podmínky pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na hospodaření s vodou, cílem výzvy je snížit množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Nově je do programu, přesněji do opatření Systém pouze pro zálivku, zařazeno celé území České republiky, nejen obce spadající do suchých oblastí.

Lepšího hospodaření s vodou bude dosaženo prostřednictvím zadržování srážkové vody, kdy si žadatelé budou moci pořizovat akumulační nádoby na zachytávání srážkových vod, případně přečišťováním odpadních vod z domácností. Takto získaná voda může být následně využívána pro zálivku na zahradě, případně ke splachování.

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci a stavebníci obytných domů – tj. např. rodinný dům, bytový dům – na celém územní ČR, nově také majitelé obytných rekreačních staveb sloužících k trvalému rodinnému bydlení.

Podporována jsou následující opatření:

  1. Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů
    - Systém pouze pro zálivku
    - Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové
  2. Akumulace a využití přečištěné odpadní vody v segmentu obytných domů
    - Systémy pro využití přečištěné odpadní vody bez využití srážkových vod
    - Systémy pro využití přečištěné odpadní vody s využitím srážkových vod

Podpora je poskytována formou dotace. Výše podpory závisí na realizovaném opatření. U oblasti jedna může dosáhnout 55.000,00 až  65.000,00 Kč, u oblasti dvě dosahuje až 105.000,00 Kč, max. však 50 % způsobilých výdajů u podporovaných oblastí.

Podpora je poskytována na základě Směrnice MŽP  č. 4/2015 a dalších souvisejících dokumentů. Podrobnější informace mohou žadatelé získat na webových stránkách Národního programu Životního prostředí – https://www.narodniprogramzp.cz/  nebo na informační lince  - 800 260 500. 

Žádosti je možné podávat od 7.9.2017 až do vyčerpání alokovaných prostředků. Žádost se podává prostřednictvím elektronického informačního systému  dostupného na webových stránkách http://www.dotacedestovka.cz.