Vyhlášení výběrového řízení č. 11/2018

Zveřejněno 11. prosince 2018 14:10 | aktualizováno 21. ledna 2019 07:52

urad nTajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 11/2018 na obsazení pracovního místa PRÁVNÍK s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: právník

Odbor městského úřadu: vnitřních věcí

Místo výkonu práce: město Studénka, Městský úřad Studénka

Počet obsazovaných míst: 1

Pracovní poměr: na dobu určitou – dlouhodobý zástup zaměstnance

Předpokládaný nástup: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody s vybraným uchazečem

Zařazení: úředník

Platové zařazení: 11. platová třída (platový stupeň a platový tarif podle délky započitatelné praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Možnost nadstandardního platového ohodnocení a čerpání benefitů v rámci péče o zaměstnance.

Charakteristika vykonávané práce: 

  • výkon komplexní právní činnosti v jednotlivých oborech státní správy a samosprávy v působnosti města,
  • provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru působnosti územního samosprávného celku,
  • výkon dílčích legislativních prací a právních činností v oboru státní správy a samosprávy,
  • výkon funkce předsedy komise k projednávání přestupků ve svěřeném rozsahu,
  • výkon funkce předsedy škodní komise.

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu „Právo a právní věda”.

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Další předpoklady: orientace v legislativě související s vykonávanými činnostmi (zákon o obcích, občanský zákoník, správní řád, zákon o přestupcích, zákon o úřednících územních samosprávných celků, zákoník práce a další související právní předpisy), důslednost, přesnost, rozhodnost, samostatnost, spolehlivost, komunikativnost, vysoké pracovní nasazení, aktivní znalost práce na PC (MS Office), Internet, ASPI, řidičské oprávnění skupiny „B‟.

Požadované doklady:

  1. přihláška do výběrového řízení,
  2. životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  4. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.

Náležitosti přihlášky: číslo výběrového řízení, název výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, kontaktní údaje (kontaktní adresa, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefonní kontakt), datum a podpis uchazeče.

Uchazeč vyplní souhlas se zpracováním osobních údajů a svým podpisem rovněž potvrdí prohlášení týkající se poskytnutí informací souvisejících s daným souhlasem se zpracováním osobních údajů správcem údajů.

Informace o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů a prohlášení o poskytnutí informací souvisejících s daným souhlasem se zpracováním osobních údajů jsou součástí přihlášky, která je zveřejněna ke stažení na webových stránkách města Studénky na adrese: 

https://www.mesto-studenka.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista

Přihlášku a výše uvedené dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 18. ledna 2019 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu: Mgr. Jiří Moskala, MPA, tajemník MěÚ Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – „PRÁVNÍK” – NEOTVÍRAT s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 23. ledna 2019.

Harmonogram a obsah výběrového řízení budou zaslány uchazečům elektronicky v pozvánce na jimi uvedenou e-mailovou adresu.

Upozornění: poskytnuté doklady a podklady je nutno si osobně vyzvednout do patnácti kalendářních dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit nebo toto výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt pro uchazeče: Bc. Dagmar Auxtová, vedoucí odboru vnitřních věcí, telefon: 556 414 341, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města Studénky na adrese: https://www.mesto-studenka.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista

 

Studénka 10. prosince 2018

 

Mgr. Jiří Moskala, MPA, v. r.
tajemník Městského úřadu Studénka

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }