Vyhlášení výběrového řízení č. 1/2019

Zveřejněno 28. ledna 2019 16:54 | aktualizováno 01. března 2019 12:43

urad nTajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2019 na obsazení pracovního místa VEDOUCÍ ODBORU FINANCÍ A ROZPOČTU s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: vedoucí odboru financí a rozpočtu

 

Odbor městského úřadu: odbor financí a rozpočtu

Počet obsazovaných míst: 1

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody s vybraným uchazečem.

Zařazení: vedoucí úředník – požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Platové zařazení: 11. platová třída (platový stupeň a platový tarif podle délky započitatelné praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, příplatek za vedení a možnost přiznání osobního příplatku v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Místo výkonu práce: město Studénka, Městský úřad Studénka.

Charakteristika vykonávané práce: řízení a zabezpečování činností na úseku odboru financí a rozpočtu dle požadavků stanovených v Organizačním řádu Městského úřadu Studénka a v Pracovním řádu Městského úřadu Studénka, příprava podkladů k jednání orgánů města a plnění jejich usnesení, zajišťování dalších agend dle věcné příslušnosti odboru.

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, výhodou pro obojí s ekonomickým zaměřením.

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Další požadavky: praxe ve veřejné správě výhodou, koncepční, řídící, organizační a komunikativní schopnosti, rozhodnost, samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, aktivní znalost práce na PC (MS Office), Internet, ASPI, řidičské oprávnění skupiny „B”.

Požadované doklady:

  1. přihláška do výběrového řízení,
  2. životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  4. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  5. doklady dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

Náležitosti přihlášky: číslo výběrového řízení, název výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, kontaktní údaje (kontaktní adresa, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefonní kontakt), datum a podpis uchazeče.

Uchazeč vyplní souhlas se zpracováním osobních údajů a svým podpisem rovněž potvrdí prohlášení týkající se poskytnutí informací souvisejících s daným souhlasem se zpracováním osobních údajů správcem údajů.

Informace o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů a prohlášení o poskytnutí informací souvisejících s daným souhlasem se zpracováním osobních údajů jsou součástí přihlášky, která je zveřejněna ke stažení na webových stránkách města Studénky na adrese: 

https://www.mesto-studenka.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista

Přihlášku a výše uvedené dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 28. února 2019 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu: Mgr. Jiří Moskala, MPA, tajemník MěÚ Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – „VO FaR” – NEOTVÍRAT s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 13. března 2019.

Harmonogram a obsah výběrového řízení budou zaslány uchazečům elektronicky v pozvánce na jimi uvedenou e-mailovou adresu.

Upozornění: poskytnuté doklady a podklady je nutno si osobně vyzvednout do patnácti kalendářních dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit nebo toto výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt pro uchazeče: Mgr. Jiří Moskala, MPA, tajemník městského úřadu, telefon: 556 414 340, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města Studénky na adrese: https://www.mesto-studenka.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista

 

Studénka 28. ledna 2019

 

Mgr. Jiří Moskala, MPA, v. r.
tajemník Městského úřadu Studénka