Vyhlášení výběrového řízení č. 4/2019

Zveřejněno 03. dubna 2019 14:27

urad nTajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 4/2019 pro obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: technik bytového hospodářství a údržby majetku

Odbor městského úřadu: místního hospodářství a údržby majetku

Místo výkonu práce: město Studénka, Městský úřad Studénka

Počet obsazovaných míst: 1

Pracovní poměr: na dobu neurčitou  

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody s vybraným uchazečem 

Zařazení: úředník

Platové zařazení: 9. platová třída (platový tarif od 18.230 Kč do 27.420 Kč podle délky započitatelné praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost přiznání osobního příplatku v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika vykonávané práce:

  • správa, údržba a opravy domovního a bytového fondu města,
  • průběžná kontrola technického stavu domů a bytů v majetku města,
  • zpracovávání a aktualizace pasportů bytových jednotek a domů,
  • protokolární a fyzické předávání bytů do užívání novým nájemcům a přebírání bytů vrácených nájemníky,
  • zabezpečování a odpovědnost za opravy a údržbu předškolních zařízení, základních škol a školních jídelen v majetku města,
  • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucím odboru.

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou stavební, případně technické zaměření).  

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vybraných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, orientace v legislativě v oblasti smluvních vztahů, své odbornosti a samosprávy a znalost dalších souvisejících předpisů. Aktivní znalost práce na PC (MS Office), morální bezúhonnost, samostatnost, rozhodnost, spolehlivost, umění jednat s lidmi, organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, řidičské oprávnění skupiny B.

Výhodou: praxe v oblasti správy nemovitého majetku, praxe v oblasti veřejné správy.

Požadované doklady:

  1. přihláška do výběrového řízení,
  2. životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  4. výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.

Náležitosti přihlášky: číslo výběrového řízení, název výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, kontaktní údaje (kontaktní adresa, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefonní kontakt), datum a podpis uchazeče.

Uchazeč vyplní souhlas se zpracováním osobních údajů a svým podpisem rovněž potvrdí prohlášení týkající se poskytnutí informací souvisejících s daným souhlasem se zpracováním osobních údajů správcem údajů.

Informace o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů a prohlášení o poskytnutí informací souvisejících s daným souhlasem se zpracováním osobních údajů jsou součástí přihlášky, která je zveřejněna ke stažení na webových stránkách města Studénky na adrese: http://www.mesto-studenka.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista

Přihlášku a výše uvedené dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 23. dubna 2019 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu: Mgr. Jiří Moskala, MPA, tajemník MěÚ Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 4/2019 „REFERENT/REFERENTKA ODBORU MHÚM” – NEOTVÍRAT, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 29. dubna 2019.

Harmonogram a obsah výběrového řízení budou zaslány uchazeči v pozvánce na jím uvedené místo trvalého pobytu nebo jím uvedenou kontaktní adresu nebo e-mailovou adresu.

Upozornění: poskytnuté doklady a podklady je nutno si osobně vyzvednout do patnácti kalendářních dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Kontakt pro uchazeče: Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku, telefon: 556 414 347, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města Studénky na adrese: http://www.mesto-studenka.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista

 

Studénka 3. dubna 2019

 

Mgr. Jiří Moskala, MPA, v. r.
tajemník Městského úřadu Studénka