Co nepatří do kanalizace

Zveřejněno 17. května 2019 12:15

Vážení občané,

jelikož se množí případy havárií na kanalizačním řadu (ucpání potrubí a čerpadel) prokazatelně zapříčiněné nekázní obyvatel, chtěl bych vám tímto připomenout základní pravidla pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace, která jste na základě uzavřené smlouvy o odvádění splaškových odpadních vod povinni dodržovat.

Podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace:

Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je řešeno Kanalizačním řádem. Ten stanovuje podmínky, za kterých se producentům povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody. Pro tyto platí všeobecné koncentrace znečišťujících látek vypouštěných do kanalizace. Podmínky pro vypouštění byly stanoveny proto, aby čistírna odpadních vod (ČOV), do níž ústí kanalizace města, byla schopna odpadní vodu vyčistit a neznečisťovalo se životní prostředí.

Do kanalizační sítě nepatří následující látky

 • Látky radioaktivní
 • Látky infekční a karcinogenní
 • Jedy, žíraviny a výbušniny
 • Pesticidy
 • Omamné látky, hořlavé látky
 • Biologicky nerozložitelné tenzidy
 • Organická rozpouštědla
 • Ropné látky, silážní šťávy
 • Průmyslová a statková hnojiva
 • Látky způsobující změnu barvy vody
 • Látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky nebo čerpadla (např. vlhčené ubrousky, hadry, apod.)
 • Pevné odpady včetně kuchyňských, ať ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají zneškodňovat tzv. „suchou cestou”.

Jak je uvedeno, do kanalizace nepatří řada látek, s nimiž je nutno nakládat dle jejich povahy, a to v režimu platné legislativy. Odpad ukládejte roztříděný do kontejnerů, sběrných dvorů a sběrových míst.

Tuky – velký problém pro kanalizaci

Po ochlazení tuku v kanalizaci vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci, obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny, a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra a dojde k úplnému ucpání kanalizace. Následně musí provozovatel provést čištění kanalizace kombinovanými tlakovými vozy, které stojí nemalé finanční náklady. Stejně tak tuk působí i problémy v samotném procesu čištění na ČOV, a to tím, že prochází čistírnou a zhoršuje vlastnosti aktivovaného kalu a následně tedy i odtokové parametry odpadní vody do recipientu.

Řešení pro domácnosti

Kanalizační řád nezakazuje vypouštět vodu s tuky z domácností, ale povolené koncentrace tuků ve vypouštěné splaškové vodě jsou tak nízké, že z nich zákaz vylévání tuků do odpadů vyplývá. V případě nakládání s kuchyňskými odpady v domácnostech je rozumné oleje a tuky přendat například do krabice od mléka či starého sáčku, olej přelít do PET lahve či láhve od oleje a odevzdat jako tříděný odpad.

Drtiče kuchyňského odpadu

Kuchyňské odpadky nepatří do kanalizace, je nerozumné lehce oddělitelný odpad drtit a směšovat s odpadní vodou, ze které je následně velmi nákladné jeho odstranění na ČOV. Ti, co používají drtiče kuchyňských odpadů a rozmělněné odpady splachují do kanalizační sítě, porušují kanalizační řád dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Tyto odpady podléhají režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. je kompostovatelný kuchyňský odpad zařazen do kategorie komunálního odpadu. Kuchyňský odpad způsobuje ucpání kanalizační přípojky, ucpání veřejné kanalizace, zvýšení zápachu a podporuje množení hlodavců, kteří dobře živeni přežívají v kanalizaci.

Související legislativa

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a související předpisy

Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.

Prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky č.515/2006 Sb.  
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění

Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.

Pokud již dojde k závažnému ohrožení kvality odpadních vod, je původce havárie povinen učinit veškerá opatření k odstranění závady, a to na vlastní náklady. Původce havárie je právně odpovědný za znečištění kanalizace, za ohrožení chodu ČOV, případně i znečištění recipientu, za což mu hrozí sankce.

 

Tomáš Teichmann
vedoucí střediska ČOV a kanalizace