Aktuality

Rekonstrukce zimního stadionu je v plném proudu

Zveřejněno 26. 02. 2019 13:49

celý článek...Většina roku 2019 bude ve Studénce ve znamení rekonstrukce zimního stadionu. Konkrétně se jedná o dva souběžně probíhající projekty, a to projekt „Oprava střešní konstrukce nad zimním stadionem“ a projekt „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“. Stavební práce na opravě střechy byly zahájeny 28. ledna a oprava technologie byla započata 20. února.

Oprava střechy si vyžádá odstranění stávajícího střešního pláště – střešní folie, dřevěného záklopu a dřevěných trámků. Následně bude prováděna pokládka nové střešní skladby – hydroizolační vrstva, tepelněizolační vrstvy, trapézový plech. V rámci opravy budou také vyměněny střešní ventilátory, které zajistí větrání prostoru nad ledovou plochou a bude obnovena jímací soustava. Opravu střešní konstrukce provádí společnost H&B delta, s.r.o., která byla vybrána na základě uskutečněného zadávacího řízení. Celkové náklady na opravu střechy dosáhnou  téměř 17,1 mil. Kč a jsou plně hrazeny z rozpočtu města. Stavební práce budou ukončeny na začátku července.

celý článek...

Otevření provozovny České pošty

Zveřejněno 25. 02. 2019 12:22

celý článek...Dle informace České pošty končí pobočka České pošty na ul. Záhumení ve Studénce. Od 1.3.2019 se nově otevírá Pošta Partner na adrese 2. května 504, vedle řeznictví paní Pituchové. Viz. leták České pošty.

 

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva

Zveřejněno 11. 02. 2019 11:41

V průběhu měsíce dubna 2019 se předpokládá vyhlášení 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezským krajem. Celková výše podpory v Moravskoslezském kraji, která bude rozdělována mezi jednotlivé žadatele, bude činit cca 0,5 miliardy Kč.

Příjem žádostí o podporu se předpokládá nejdříve v měsíci květnu 2019. Žádosti o podporu se budou odesílat elektronicky pomocí webové aplikace s následným doložením listinné podoby žádosti o podporu a příloh Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

celý článek...

Společné stanovisko z jednání mezi městem a MDDr. Teglovou

Zveřejněno 06. 02. 2019 13:25

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás informovat, že se ve středu 30. ledna 2019 uskutečnila schůzka mezi zástupci města Studénky (starosta L. Slavík a místostarosta L. Šobich) a stomatoložkou MDDr. Adélou Teglovou vč. jejího přítele D. Lazaridise. V návaznosti na tuto schůzku jsme se rozhodli podat oficiální společné vyjádření. Při jednání jsme si z obou stran vyjasnili průběh komunikace od podání žádosti až po otevření ordinace a shodli jsme se na uzavření celé záležitosti, protože jakákoli medializace žádné ze stran neprospívá.

celý článek...

Psychiatrická ambulance na poliklinice v Bílovci

Zveřejněno 06. 02. 2019 13:30

Psychiatrická ambulance na poliklinice v Bílovci rozšiřuje od března 2019 své řady o MUDr. Jakuba Dehnera.

celý článek...

Výběrové šetření v náhodně vybraných domácnostech

Zveřejněno 30. 01. 2019 16:06

Informujeme, že Český statistický úřad bude v době od 2. února do 26. května 2019 provádět výběrové šetření v náhodně vybraných domácnostech. Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a pověřením. Blíže viz informace ČSÚ.

Úřední deska

Zveřejněno 08. 01. 2019 08:20

celý článek...

Dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zřizuje každý správní orgán úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná.

Úřední desku města Studénky tvořilo 6 vitrín, které byly umístěny na budově městského úřadu. Do vitrín byly ukládány vytištěné dokumenty. Po dobu provádění částečné rekonstrukce budovy byla úřední deska přemístěna na budovu č.p. 697 (vedlejší budova – Vagonář, stěna vedle řeznictví).

celý článek...

Zubní ordinace

Zveřejněno 02. 01. 2019 16:53

celý článek...

Vážení spoluobčané,

v návaznosti na leták (viz foto), který je vyvěšen na dveřích ordinace nové zubařky MDDr. Adély Teglové ve zdravotním středisku na ul. Butovické, a na časté dotazy občanů města považujeme za nutné celou situaci vysvětlit podrobněji.

celý článek...

Logo a znělka k 60. výročí vzniku města

Zveřejněno 19. 12. 2018 16:07

celý článek...

Město Studénka vyhlásilo u příležitosti 60. výročí vzniku města veřejnou soutěž o logo a znělku k tomuto výročí.

Autorem vítězného loga je pan Martin Fabián Rusek ze Studénky - „Základní inspirací pro grafický návrh symbolu 60. výročí vzniku města Studénky bylo spojení 3 obcí v jeden městský celek, tudíž číselný symbol výročí je složen ze tří barev. Barevnost loga má zároveň vazbu k barevnosti erbu města Studénky a k barevnosti erbu Moravy a Slezska. Tmavá linka symbolizuje spojovací cestu (ul. Sjednocení) mezi obcemi Butovice a Studénkou a zároveň tato linka značí hranici Moravy a Slezska, která prochází Studénkou“.

celý článek...

Ceník stočného na rok 2019

Zveřejněno 17. 12. 2018 16:20

Rada města Studénky po projednání rozhodla na své 3. schůzi stanovit cenu stočného za odvádění splaškových odpadních vod pro rok 2019 pro občany napojené na splaškovou kanalizaci provozovanou městem Studénka.

Ceník stočného na rok 2019

Změna provozní doby komunitní kompostárny v zimním období

Zveřejněno 14. 12. 2018 12:44

V zimním období v době od 20.12.2018 do 31.03.2019 nebude komunitní kompostárna na ul. Polské ve Studénce otevřena.

Změny v autobusové dopravě od 09.12.2018

Zveřejněno 28. 11. 2018 11:17

Mnozí občané jistě zaznamenali, že Moravskoslezský kraj řešil výběrová řízení na nové dopravce u autobusové dopravy. Noví dopravci budou zajišťovat autobusovou dopravu od 09.12.2018 s tím, že od tohoto data nastanou také podstatné změny u jednotlivých autobusových linek a spojů. Nové jízdní řády budou zveřejněny na přelomu listopadu a prosince 2018 na internetových stránkách www.idos.cz a v tištěných jízdních řádech. Drobné změny nastanou také u jízdního řádu MHD Studénka. Nový jízdní řád MHD.

Vzhledem ke změnám doporučujeme občanům včas si zjistit nové odjezdy autobusů. Případné připomínky zasílejte na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , popř. na adresu MěÚ Studénka, který je bude následně řešit se zpracovatelem jízdních řádů.

Změna způsobu obsluhy pošty 742 11 Studénka 1

Zveřejněno 21. 11. 2018 10:39

celý článek...Dle sdělení zástupce České pošty, s. p., dojde ke změně obsluhy pošty ve Studénce 1. Provozovna na ulici Záhumení 807 bude převedena na poštu Partner, kterou bude na základě smlouvy o spolupráci provozovat firma RISOL service, s. r. o., ve své provozovně na ulici 2. května 504, Studénka (drogerie vedle řeznictví paní Pituchové). Předpokládaný termín přechodu na poštu Partner je 01.03.2019.

Rozsah služeb poskytovaných poštou Partner odpovídá klasické poště. Zákazníkům tedy pošta Partner  umožňuje  příjem i výdej zásilek, peněžní i základní bankovní  služby, prodej cenin i dalších vybraných služeb a zboží.

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Studénky

Zveřejněno 05. 11. 2018 16:56

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Studénky proběhlo dne 5.11.2018 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka. Starostou byl zvolen pan Libor Slavík, místostarostou pan Lubomír Šobich. Dalšími členy Rady města Studénky byli zvoleni: paní Mgr. Pavla Honová, paní Ing. Růžena Pilchová Mackovíková, pan Ing. Václav Pomikálek, MBA, pan Ing. Radovan Přikryl a pan Jiří Švagera. 

Všem zvoleným blahopřejeme.

Záznam ze zasedání bude zveřejněn v kabelové televizi dne 8.11.2018 a na internetových stránkách města - https://www.mesto-studenka.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni/z-roku-2018

Rekonstrukce zimního stadionu

Zveřejněno 25. 10. 2018 11:51

celý článek...Havárie střechy zimního stadionu pozdržela dlouho plánovanou a dotačními prostředky spolufinancovanou rekonstrukci technologie chlazení, na kterou město získalo finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Jedná se o dotaci ve výši 25 % doplněnou 75 % půjčky na max. 10 let ročně úročenou 0,45 %. Předpokládaná cena rekonstrukce technologie je cca 28.600.000 Kč.

celý článek...

Analýza zadávání veřejných zakázek – zIndex

Zveřejněno 05. 10. 2018 14:02

Město Studénka získalo ocenění „Dobrý zadavatel“.

Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ukončil druhé nezávislé posuzování zadávání zakázek veřejnými zadavateli prostřednictvím nástroje zIndex.

celý článek...

Dešťovka II. – informace k možnostem čerpání podpory

Zveřejněno 03. 10. 2018 14:59

Ministerstvo životního prostředí změnilo podmínky pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na hospodaření s vodou, cílem výzvy je snížit množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Nově je do programu, přesněji do opatření Systém pouze pro zálivku, zařazeno celé území České republiky, nejen obce spadající do suchých oblastí.

celý článek...

Projednání problematiky řešení mimoúrovňového křížení (podjezdu pod železniční tratí) a související záležitosti v Zastupitelstvu města Studénky

Zveřejněno 03. 10. 2018 09:42

Mimoúrovňové křížení železničního přejezdu ve Studénce

Jednou z událostí, která poznamenala právě končící volební období, bylo železniční neštěstí, ke kterému došlo na hlavním koridorovém přejezdu dne 22.07.2015. Bezprostředně po tragické události jsme společně se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, a za podpory Ministerstva dopravy a Moravskoslezského kraje začali hledat komplexní řešení, které by zvýšilo bezpečnost tohoto dopravního uzlu. To znamená, aby se  vyloučilo selhání „lidského faktoru“, převedla se kamionová doprava mimo obytné části města a přispělo se tak zejména  ke zklidnění dopravy i  zvýšení pohody bydlení v obytných částech Studénky.

celý článek...