Hlášení městského rozhlasu ze dne 31.1.2018

P O Z V Á N Í na 23. zasedání Zastupitelstva města Studénky,

které se uskuteční   8. února 2018 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka

Projednávané materiály:

1.      Kandidát na funkci přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně pro období 2018–2022 – doplnění

 2.      Poskytnutí půjčky Destinačnímu managementu turistické oblasti  Poodří – Moravské Kravařsko, o. p. s.

 3.      Žádost společnosti C.S.C., spol. s r. o., o projednání majetkoprávního řešení stavby

 4.      Smlouva o budoucí smlouvě kupní a smlouva o právu provést stavbu příjezdové komunikace

 5.      Prodej pozemku parc. č. 2367/89 v k. ú. Butovice

 6.      Nabytí pozemku v k. ú. Nová Horka do vlastnictví města Studénky

 7.      Upravený návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Studénka (úprava komunikace ulice 2. května)

 8.      Upravený návrh zadání změny č. 2 Územního plánu Studénka  (využití územní rezervy R1)

 9.      Dodatek č. 1 k dohodě o splátkách č. MP 2010/12 – pí Zapulová

 10.  Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Studénky

 11.  Žádost společnosti VTS Morava, s. r. o., o prominutí pohledávky (smluvní pokuta
za pozdní předání díla)

 12.  Rozpočtové opatření č. 2018/1

 13.  Kontrola plnění usnesení

Organizační materiály:

1.   Zákaz podomního prodeje – informace

2.   Informace ke změně zákona o odpadech

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,   obojí technického nebo obchodního zaměření.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 12. února 2018.

Bližší informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Starosta města Studénky vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovního místa

DISPEČER/DISPEČERKA MĚSTSKÉ POLICIE STUDÉNKA

Požadované vzdělání: střední vzdělání.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 1. února 2018.

Bližší informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.