Hlášení městského rozhlasu ze dne 6.6.2018

POZVÁNÍ NA 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY,

které se uskuteční 14. června 2018 v 15:00 hodin ve velkém sále Dělnického domu

Projednávané materiály:

1.      Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. ŠKSV/2018/0064/SD

 2.      Žádost Mysliveckého spolku Poodří Studénka o navýšení poskytnuté veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky pro rok 2018

 3.      Žádosti organizací poskytujících převážně sociální služby o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky pro rok 2018

 4.      Plán rozvoje sportu města Studénky

 5.      Žádost o změnu Územního plánu Studénka – změna způsobu využití pozemků a staveb ČSOP Studénka, ZO 70/03, na ulici Nádražní

 6.      Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce „Rekonstrukce SDH ve Studénce-Butovicích“

 7.      Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce „Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce“

 8.      Ukončení projektu „Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC ve městě Studénka“

 9.      Valná hromada společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

 10.  Nabídka pí Usvaldové na prodej pozemku parc. č. 970 v k. ú. Butovice

 11.  Směna pozemků v k. ú. Butovice mezi městem Studénka a společností AK 1324, s. r. o.

 12.  Žádost p. Mgr. Žurovce o prodej pozemku parc. č. 25 v k. ú. Nová Horka

 13.  Žádost p. Ing. Hudce o prodej části pozemku parc. č. 1508/1 v k. ú. Studénka nad Odrou

 14.  Výkup pozemku parc. č. 1999/10 v k. ú. Studénka nad Odrou

 15.  Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o prodej pozemků v k. ú. Butovice

 16.  Záměr prodeje pozemku parc. č. 2064 v k. ú. Butovice

 17.  Záměr prodeje části pozemku parc. č. 15/3 v k. ú. Nová Horka

 18.  Žádost spolku Fotbal Studénka, z. s., o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně příslušenství

 19.  Informace o plnění rozpočtu města Studénky k 30.04.2018

 20.  Rozpočtové opatření č. 2018/3

 21.  Zápis finančního výboru Zastupitelstva města Studénky

 22.  Závěrečný účet města Studénky za rok 2017

 23.  Schválení účetní závěrky města Studénky za rok 2017

 24.  Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2017

 25.  Kontrola plnění usnesení

 

Organizační materiál:

 1.      Informace k převodu majetku v areálu letního stadionu

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení  na obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,   obojí technického zaměření.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 3. července 2018.

Vyhlášení výběrového řízení včetně přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

INFORMACE O PLATBĚ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Do 31.5.2018 měla být většinou poplatníků daně z nemovitých věcí uhrazena tato daň pro letošní rok. Pokud někdo tuto platbu doposud neprovedl, ať tak obratem učiní.

Daň z nemovitých věcí můžete zaplatit převodem z účtu nebo na poště složenkou, kterou jste obdrželi od finanční správy. Úhradu daně můžete provést také přímým zaplacením na pokladně finančního úřadu – Územního pracoviště v Novém Jičíně v úředních dnech do 16:00 hod. Variabilní symbol bude Vaše rodné číslo.

V případě nejasností volejte ve všední dny mezi 6:00 až 13:00 hod. správci daně, Otakar Polák, tel. číslo 606 727 882.

 

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

Nabídka práce ve stabilní společnosti na pozici výrobního dělníka. Mzda 110 Kč + prémie. Volné víkendy, pouze ranní a odpolední směny. Pro více informací volejte na číslo 734 183 885.