Hlášení městského rozhlasu ze dne 5.9.2018

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Starosta města Studénky vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovního místa  

STRÁŽNÍK/STRÁŽNICE MĚSTSKÉ POLICIE STUDÉNKA

Charakteristika vykonávané práce: Komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve městě.

Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 13.09.2018.

Vyhlášení tohoto výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení  jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,  obojí technického zaměření.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 4. října 2018

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města Studénky.

 

ZÁMĚR PRODEJE

 

Město Studénka nabízí k prodeji osobní automobil Opel Combo. Podrobné informace k prodeji jsou zveřejněny na úřední desce městského úřadu.

 

POZVÁNÍ NA 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY, které se uskuteční 13. září 2018 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka

 Projednávané materiály:

 

1.      Žádost Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky pro rok 2018 

2.      Smlouva o poskytnutí peněžního daru městu Bílovec

 3.      Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Studénky pro rok 2018

 4.      Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky

 5.      Souhlas s převzetím majetku po zůstaviteli p. Tomáškovi

 6.      Prodej pozemků v k. ú. Butovice Ředitelství silnic a dálnic ČR

 7.      Prodej pozemku parc. č. 2064 v k. ú. Butovice p. Dolinskemu

 8.      Smlouva o smlouvě budoucí darovací s p. Ing. Tomáškem

 9.      Žádost manželů Bugyiových o prodej bytové jednotky na ulici Tovární

 10.  Nabídka manželů Hudcových na odkup budovy čp. 3 v k. ú. Nová Horka

 11.  Záměr prodeje budovy čp. 363 v k. ú. Butovice – bývalé kino

 12.  Zpráva o uplatňování Územního plánu Studénka

 13.  Upravený návrh zadání změny č. 4 Územního plánu Studénka (rozšíření areálu společnosti VAGONKA INTERIORS, s. r. o.)

 14.  Rozhodnutí města Studénky o poskytnutí dotace v rámci spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“

 15.  Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zřízení specializovaných odborných učeben na základních školách ve městě Studénka“

 16.  Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce „MěÚ – částečná rekonstrukce objektu“

 17.  Žádost společnosti PAS Natura, s. r. o., o prominutí pohledávky (neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě)

 18.  Aktualizace akčního plánu a zásobníku projektů Programu rozvoje města Studénka

 19.  Přijetí bankovního úvěru na financování projektu „ZŠ Sjednocení – energetická opatření“

 20.  Informace o plnění rozpočtu města Studénky k 30.06.2018

 21.  Rozpočtové opatření č. 2018/4

 22.  Kontrola plnění usnesení

  

POZVÁNKA NA MISTROVSKÉ UTKÁNÍ VE FOTBALE

Fotbalový klub FOTBAL STUDÉNKA zve všechny své fanoušky dne 8.9.2018 na sobotní mistrovské utkání dorostu a mužů a zároveň na finále okresního poháru, které se bude konat příští týden ve středu v Novém Jičíně, pro fanoušky bude zajištěna autobusová doprava, více na webu fotbal Studénka nebo na telefonním čísle 608 615 888.