Hlášení rozhlasu ze dne 28.11.2018

POZVÁNÍ NA 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY,

které se uskuteční dne 6. prosince 2018 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka     

 

Projednávané materiály:

1.      Věcná působnost starosty a místostarosty

 2.      Vzdání se funkce přísedícího okresního soudu

 3.      Zpráva o plnění 3. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky

 4.      Žádost p. Koláčka o prodej části pozemku parc. č. 1162/3 v k. ú. Studénka nad Odrou

 5.      Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce „Cyklistická stezka Studénka – Nová Horka“

 6.      Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce – etapa II.“

 7.      Schválení určeného zastupitele pro činnosti stanovené zákonem  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 8.      Podpora komplexního řešení změny silniční dopravy ve městě

 9.      Obecně závazná vyhláška města Studénky č. …/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 10.  Dohoda o splátkách – p. Bogdan

 11.  Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Studénky

 12.  Informace o plnění rozpočtu města Studénky k 30.09.2018

 13.  Rozpočtové opatření č. 2018/5

 14.  Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2019

 15.  Termínový plán konání zasedání Zastupitelstva města Studénky pro rok 2019

 16.  Kontrola plnění usnesení

Organizační materiál:

 1.      Informace o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

 

OZNÁMENÍ PRODEJE

Květinka Tereza oznamuje, že při nedělním rozsvěcování vánočního stromku na náměstí Republiky dne 2.12.2018 bude jako každý rok prodávat vánoční dekorace, adventní věnce a jmelí od 15:00 hodin.