Hlášení rozhlasu ze dne 5.6.2019

POZVÁNÍ NA 5. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY,

které se uskuteční 13. června 2019 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka

Projednávané materiály:

1.      Návrh na pojmenování veřejného prostranství „park T. G. Masaryka“

 2.      Obecně závazná vyhláška města Studénky č. …/2019, o nočním klidu

 3.      Dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní školy T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín

 4.      Žádosti organizace Charita Studénka o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2019

 5.      Navýšení finančních prostředků pro sportovní organizace žádající o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky

 6.      Valná hromada společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

 7.      Výkup částí pozemků v k. ú. Studénka nad Odrou od společnosti MSV Metal Studénka, a. s.

 8.      Nabídka společnosti VAGONKA INTERIORS, s. r. o., na odkup pozemku parc. č. 2294/103 v k. ú. Butovice 

 9.      Nový záměr směny pozemků v k. ú. Nová Horka

 10.  Záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Nová Horka

 11.  Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zřízení specializovaných odborných učeben na základních školách ve městě Studénka“

 12.  Rozhodnutí o přijetí finančních prostředků na projekt „Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa“

 13.  Informace o plnění rozpočtu města Studénky k 30.04.2019

 14.  Rozpočtové opatření č. 2019/3

 15.  Přijetí bankovních úvěrů na financování projektů „Infrastruktura Panská“ a „Cyklostezka ve Studénce“

 16.  Zrušení Fondu rozvoje bydlení města Studénky

 17.  Zápis finančního výboru Zastupitelstva města Studénky

 18.  Závěrečný účet města Studénky za rok 2018

 19.  Schválení účetní závěrky města Studénky za rok 2018

 20.  Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2018

 21.  Kontrola plnění usnesení

Organizační materiály:

 1.      Dopis Státního zdravotního ústavu

 2.      Zpráva o stavu řešení mimoúrovňového křížení

 

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Do 31.května 2019 měla být většinou poplatníků daně z nemovitých věcí uhrazena tato daň pro letošní rok. Pokud někdo tuto platbu  doposud neprovedl, ať tak obratem učiní.

Daň z nemovitých věcí můžete zaplatit nejen převodem z účtu, ale také na poště složenkou, kterou jste obdrželi od finanční správy (neplatíte poštovné a je již částečně vyplněna) nebo složenkou  typu „A“ s jejímž vyplněním Vám jistě  poradí pracovníci pošty. Úhradu daně můžete provést také  přímým zaplacením na pokladně finančního úřadu - Územního pracoviště v Novém Jičíně v úředních dnech do 16:00 hod. Variabilní symbol bude Vaše rodné číslo.

V případě nejasností volejte ve všední dny mezi 6:00 až 13:00 hod. správci daně - Otakar Polák,  telefonní číslo: 606 727 882.“