Formuláře ke stažení

Zveřejněno 06. dubna 2007 20:20 | aktualizováno 15. října 2018 11:45

Formuláře odboru SŘÚPaR

Návrh na pořízení změny územního plánu

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání společného povolení
Žádost o vydání společného povolení

Oznámení záměru
Oznámení záměru

Ohlášení stavby
Ohlášení stavby

Společné oznámení záměru

Žádost o stavební povolení
Žádost o stavební povolení

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Ohlášení dokončení stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby
Oznámení změny v užívání stavby

Ohlášení odstranění
Ohlášení odstranění

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

Žádost o vydání rozhodnutí o připojení nemovitosti k místní komunikaci

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace a stanovení objížďky

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

Žádost o povolení kácení

Žádost o vydání rybářského lístku

Žádost o provedení pozemkové úpravy

 

Formuláře odboru FaR

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – za stavbu určenou k individuální rekreaci

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – oznámení k osvobození od poplatku

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – přihlášení k poplatku

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Oznámení jiné doručovací adresy pro daňové řízení než je adresa trvalého pobytu

 

Formuláře odboru ŠKSV

Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky

 

Formuláře odboru MHÚM

Žádost o pronájem bytu

Žádost o pronájem bytu v domě s byty zvláštního určení

 

Formuláře odboru VV

Oznámení o konání shromáždění