Plán krizové připravenosti

Zveřejněno 29. dubna 2014 12:51 | aktualizováno 25. června 2014 15:05

Doporučený obsah evakuačního zavazadla

Evakuační lístky – zprávy pro evakuační orgány

Připravenost jednotlivých obcí na řešení krizových situací zajišťují orgány obce. Sehrávají v podmínkách obce nejdůležitější úlohu při organizaci opatření před vznikem mimořádné události, během ní a bezprostředně po jejím skončení ve vztahu k vlastním občanům. Městský úřad organizuje přípravu města na krizové situace a zajišťuje provedení krizových opatření právě v konkrétních podmínkách města. Rada města může vydat k zajištění řešení vzniklé situace nařízení, které může nabýt účinnosti okamžitě, tj. dnem jeho vyvěšení na úřední desce městského úřadu. Starosta města může zřídit jako svůj pracovní orgán krizový štáb obce. V pravomoci starosty je v době krizové situace varovat osoby nacházející se na území města před hrozícím nebezpečím, nařídit a organizovat evakuaci osob z ohroženého území města a další nezbytná opatření, požadovat poskytnutí věcné a osobní pomoci od právnických a fyzických osob, zajištění provedení opatření a úkolů podle krizového plánu kraje. Město může v době krizového stavu nařídit fyzickým osobám povinnost pracovní výpomoci, ale pouze v rozsahu, za podmínek a peněžní náhradu podle krizového zákona.

Pro zajištění připravenosti na řešení krizových situací na svém území má město zpracován plán krizové připravenosti, který tvoří rámec krizového plánování. Na úrovni jednotlivých krajů je zabezpečením zpracování krizového plánu pověřen hasičský záchranný sbor kraje, který schvaluje hejtman kraje.

Plán krizové připravenosti je soubor dokumentů obsahující popis a analýzu hrozeb a souhrn krizových opatření a postupů, které ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy zpracovávají k zajištění připravenosti na řešení krizových situací v dané působnosti (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.)

Obsah Plánu krizové připravenosti je neveřejný.