Povodňový plán

Zveřejněno 29. října 2013 10:42 | aktualizováno 08. listopadu 2013 12:43

Povodňový plán je základním dokumentem ochrany před povodněmi a slouží ke koordinaci činností na území města v době povodně. Udává způsoby zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací.

Dále obsahuje stanovené směrodatné limity SPA, způsob zajištění včasné aktivizace povodňového orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby, ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území.

Povodňový plán byl schválen usnesením Povodňové komise města Studénky dne 30.10.2013 a nabyl účinnosti 1.11.2013.

VĚCNÁ ČÁST

 1. Úvodní ustanovení
 2. Charakteristika zájmového území
 3. Hydrologické údaje
 4. Druh a rozsah ohrožení
 5. Stupně povodňové aktivity (SPA)


ORGANIZAČNÍ ČÁST

 1. Povodňové komise
 2. Organizace povodňové služby
 3. Činnost povodňové komise při vyhlášení jednotlivých SPA
 4. Způsob vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity
 5. Organizace dopravy
 6. Způsob vyžádání pomoci
 7. Informační zabezpečení
 8. Evidenční a dokumentační práce
 9. Závěrečná ustanovení


PŘÍLOHY

 1. Seznam ohrožených objektů (neveřejné)
 2. Přenos informací
 3. Složení Povodňové komise města Studénka (neveřejné)
 4. Složení Povodňové komise města Bílovec jako povodňové komise pověřené obce III. Stupně (neveřejné)
 5. Složení Povodňové komise Moravskoslezského kraje (neveřejné)
 6. Povodňové komise okolních obcí (neveřejné)
 7. Evidence evakuovaných osob, shromaždiště evakuovaných osob, evakuační komise
 8. Seznam techniky města včetně jejího umístění (neveřejné)
 9. Evidence povodňových škod, dokumentační práce, komise pro posuzování a evidenci povodňových škod
 10. Mapová příloha


VYMEZENÍ POJMŮ

povodeň - přechodné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta a následné způsobení škod. Rozlišuje se povodeň přirozená (způsobená přírodními jevy) a povodeň zvláštní (způsobená umělými vlivy),

číslo hydrologického pořadí – stanoveno vyhláškou č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí,

správce toku – obec, jejímž územím drobný vodní tok protéká, nebo fyzické osoby nebo právnické osoby, jimž drobné vodní toky slouží nebo s jejichž činností souvisejí, určené Ministerstvem zemědělství,

povodňová aktivita – vyjadřuje ve stupních vývoj a nebezpečí povodně,

povodňová kniha – záznamy o provedení povodňových prohlídek a přijatých opatřeních, průběhu, následcích a odstraňování škod po povodni,

stupeň povodňové aktivity - míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.


POUŽITÉ ZKRATKY

ČD – České dráhy

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ CPP – centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí

HZS – hasičský záchranný sbor

IZS – integrovaný záchranný systém

KHS - Krajská hygienická stanice

KVS – Krajská veterinární správa

LSPP – Lékařská služba první pomoci

MěP – Městská policie Studénka

MěÚ – Městský úřad Studénka

MHÚM – odbor místního hospodářství a údržby majetku

MST – místostarosta

ObÚ – obecní úřad

ObÚ III. – úřad obce s rozšířenou působností

KOPIS HZS MSK – operační a informační středisko HZS Moravskoslezského kraje (Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje)

SDH – sbor dobrovolných hasičů

HZ – hasičská zbrojnice

PČR – Policie České republiky

PK – povodňová komise

PK MSK – povodňová komise Moravskoslezského kraje

POD – Povodí Odry, s.p.

RMI – odbor rozvoje města a investic

RPP ČHMÚ – regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ

SmVaK – Severomoravské vodovody a kanalizace

SPA – stupeň povodňové aktivity

SPU – Státní pozemkový úřad

SŘÚP – odbor stavebního řádu a územního plánování

SSMSK – Správa silnic Moravskoslezského kraje

STAR – starosta

SŽDC – Správa železniční dopravní cesty

ŠKSV – odbor školství, kultury a sociálních věcí

TAJ – tajemník

VD – vodní dílo

VHD Povodí – vodohospodářský dispečink správce povodí

VHP – vodohospodářský provoz

VO – vedoucí odboru

VV – odbor vnitřních věcí

ŽPÚP – odbor životního prostředí a územního plánování