Potřebuji si vyřídit

Zveřejněno 11. července 2007 01:55 | aktualizováno 15. února 2017 08:37

Portál veřejné správy České republiky
Ministerstva vnitra - Občan na úřadě
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Občan a stát

Popis postupu ke stížnostem

Popis postupu k peticím

Výdej údajů z evidence obyvatel

Hlášení trvalého pobytu

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

Czech POINT

Vydávání druhopisů matričních dokladů

Uzavření manželství mezi občany ČR (formou občanského sňatku)

Registrované partnerství

Popis postupu k veřejným sbírkám

Oznámení o konání shromáždění

Změna jména a příjmení

Zprostředkování kontaktu

 

Občan a město

Ztráty a nálezy

Požáry - jiné mimořádné události

Vyhlášení informace v městském rozhlase

Nájem sálu městského úřadu

Žádost o pronájem bytu

Žádost o pronájem / výpůjčku nebytového prostoru, movitých věcí

Žádost o převod nemovitosti – bytu, pozemku apod. (ve vlastnictví města, do vlastnictví města)

Žádost o uzavření dohody o splátkách – u pohledávek ze smluvních vztahů

Žádost o povolení zaplacení nedoplatků ve splátkách (místní poplatky, pokuty)

Poskytování úvěrů městem Studénkou

Místní poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek ze psů

 

Sociální oblast

Žádost o výpůjčku elektronického zabezpečovacího zařízení

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

 

Stavba, pozemní komunikace a životní prostředí

Občan a stavební zákon (a předpisy související) před zahájením stavební činnosti (územní rozhodování, ohlášení staveb, stavební úpravy, stavební povolení) a po ukončení stavební činnosti (užívání stavby, kolaudační souhlas) a odstranění stavby.

Občan a zákon o pozemních komunikacích (ZPK)

Povolení ke svodu zvířat

Poskytování informací o stavu životního prostředí

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Vydání rybářského lístku