Povinné informace, GDPR

Informace dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

Informace o zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování

 

Informace o výsledcích kontrol podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

 

Informace podle § 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

1. Název

Město Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka

 

2. Důvod a způsob založení

Dnem 1.1.1959 (po sloučení dvou samostatných obcí Studénky a Butovic) získala Studénka statut města.

Podle platného a účinného zákona o obcích je město veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Dnem 1.7.1993 přidělil Český statistický úřad, oddělení Nový Jičín, městu jako ekonomickému subjektu identifikační číslo 00298441.
Dnem 7.8.1996 přidělil Finanční úřad v Novém Jičíně městu jako ekonomickému subjektu daňové identifikační číslo CZ00298441.

 

3. Organizační struktura

Město Studénka

Struktura úřadu

Seznam organizací
(seznam zřizovaných a založených organizací a organizačních složek)

 

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka¨

Městská policie Studénka
Poštovní 772
742 13 Studénka

Úřední hodiny

Provozní doba městského úřadu
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 úřední den
Úterý 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 neúřední den
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 úřední den
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 neúřední den
Pátek 8:00 - 11:00 informace,pokladna a podatelna neúřední den (ostatní agendy - pro objednané)
Provozní doba Informačního centra - ověřování, Czech POINT
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Pátek 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Sobota 8:00 - 11:30  

Městská policie Studénka:
Městská policie zajišťuje nepřetržitou 24 hodinovou službu občanům. Občané se mohou obracet na strážníky prostřednictvím dispečinku MěP 556 402 279, 602 845 764, použitím linky tísňového volání 156 nebo přímo osobním kontaktem.

Telefonní čísla

Spojovatelka 556 414 322
Podatelna 556 414 311
Starosta 556 414 351, 602 534 239
Místostarosta 556 414 361, 724 189 250
Tajemník 556 414 340, 736 627 402
Sekretariát 556 414 345

Telefoní čísla - odbory

Číslo faxu

556 414 302

Elektronická adresa podatelny

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Další elektronické adresy

Starosta Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Místostarosta Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tajemník Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Sekretariát Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Elektronické adresy - odbory

 

Identifikátor datové schránky

vz3bvhc

 

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a.s.
příjmový účet 19-924801/0100
příjmový účet pro DBF 9569790247/0100

 

6. IČ

00298441

 

7. DIČ

CZ00298441

 

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně nebo ústně.

Ústně lze podat žádost:

 • Telefonicky
 • Osobně na podatelně nebo příslušném odboru městského úřadu

Písemně lze podat žádost:

 • Poštou
 • Osobně na podatelně městského úřadu nebo příslušném odboru městského úřadu
 • E-mailem na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • Datovou schránkou: Město Studénka, ID: vz3bvhc

Zásady upravující postup při poskytování informací

Vzor žádosti o poskytnutí informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat:

Ústně do protokolu
Písemně:

 • Poštou
 • Osobně na podatelně městského úřadu nebo příslušném odboru městského úřadu
 • E-mailem na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • Datovou schránkou: Město Studénka, ID: vz3bvhc

Směrnice "Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností"

 

11. Opravné prostředky

Účastník správního řízení, pokud zákon nestanoví jinak, může proti rozhodnutí správního orgánu podat odvolání, a to prostřednictvím správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Odvolání se podává ve lhůtě a způsobem stanoveným zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ve vydaném rozhodnutí je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.
Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze podat:

Ústně do protokolu

Písemně:

 • Poštou
 • Osobně na podatelně městského úřadu nebo příslušném odboru městského úřadu
 • E-mailem na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • Datovou schránkou: Město Studénka, ID: vz3bvhc

 

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

 

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Právní předpisy

Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

 

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informac

 

16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva a poskytnuté informace