Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a poskytnuté informace

Výroční zprávy

NázevRok
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. 2018
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. 2017
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. 2016
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. 2015
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. 2014
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. 2013
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. 2012
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. 2011
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. 2010
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. 2009
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. 2008

 

Poskytnuté informace

NázevZveřejněno
Dotaz, s jakým subjektem Město Studénka uzavřelo smlouvu na možnost dále uzavírat smlouvy o umísťování reklam na sloupy veřejného osvětlení, které je v majetku Města Studénka a zaslání kopie smlouvy 9.5.2019
Dotaz na možné projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří. 14.2.2019
Dotaz, zda jsme někdy využili služeb p. P.V. (moderování, zpěv, atd.), zda o tom uvažujeme. 16.1.2019
Zaslání investičních plánů města/obce pro rok 2019, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na období 2019 - 2022 a budou financovány z rozpočtu obce nebo z dotačních titulů či za jejich podpory 14.1.2019
Dotaz, zda máme v platnosti vnitřní předpis k poskytování informací a zda máme sazebník úhrad náladů 26.9.2018
Informace týkající se postupu stavebního úřadu ve věci prošetření podnětu nepovolené přestavby garáže 22.8.2018
Žádost o výpis ze zápisu z jednání Rady města Studénky ze dne 19.04.2018 - z části, na které byla řešena problematika fungování Tamburašského souboru Brač 28.5.2018
Informace ke GDPR 28.5.2018
Informace o odpadech za rok 2017 19.2.2018
Zajištění GDPR 19.2.2018
Počty přestupků 28.2.2018
Poskytování počítačů k volbám 1.3.2018
zaslání investičních plánů města/obce pro rok 2018, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na období 2018 - 2021 a budou financovány z rozpočtu obce nebo z dotačních titulů či za jejich podpory 24.1.2018
Konání místního referenda 7.10.2017
Sdělení jména a příjmení uvolněných zastupitelů 7.10.2017
Problematika se škodlivými ptáky 16.8.2017
Poskytování obcím alternativní možnost spolupráce při zajišťování zpětného odběru obalů 4.7.2017
Jakým způsobem jsou vymáhány daňové nedoplatky (například nezaplacené pokuty) 17.7.2017
Žádost o poskytnutí informace kdo je zpracovatel inventarizace dřevin a zaslání kopie objednávky 20.6.2017
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 24.4.2017
Žádost o informaci týkající se výběrového řízení „Přezkum hospodaření města Studénky za rok 2016“ 2.1.2017
Žádost o vydání statického posudku týkajícího se opěrné zdi Studéneckého potoka na ul. Družstevní 23.6.2016
Uchovávání datových zpráv odesílaných prostřednictvím datových schránek 30.3.2016
Žádost o informace – Exekuční memento 17.2.2016
Informace, týkající se veřejné zakázky „Zastupující zadavatel – VŘ dle zákona č. 137/2006 Sb., k realizaci akce: Údržba veřejné zeleně ve městě Studénka“ 5.2.2016
Zaslání investičních plánů města/obce pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2016 a budou financovány z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných rozpočtů 1.2.2016
Informace ve věci veřejné zakázky „Zastupující zadavatel – VŘ dle zákona č. 137/2006 Sb., k realizaci akce: Údržba veřejné zeleně ve městě Studénka“ 25.1.2016
Informace k využívání externích právních služeb 14.7.2015
Žádost o informaci, jaký právní informační systém užíváme 10.3.2015
Seznámení s žádostí podanou obci Pustějov za účelem získání souhlasu s demolicí objektu č.p. 218 v obci Pustějov 25.2.2015
Žádost o sdělení počtu pracovníků MěÚ Studénka za r. 2006-2014, vždy k 31.12. daného roku 27.1.2015
Žádost o kopie rozsudků Krajského soudu Ostrava a Vrchního soudu v Olomouci ve věci zpronevěry MK 19.1.2015
Poskytnutí informace, kolik kontrol okrskových volebních komisí provedl Městský úřad Studénka 22.9.2014
Poskytnutí kopií kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 20.8.2014
Informace o navržení člena představenstva společnosti ASOMPO, a.s. pro volbu na valné hromadě 30.5.2014
Zaslání investičních plánů města Studénka pro rok 2014 9.1.2014
Zaslání investičních plánů města pro rok 2013 20.2.2013
Návrh veřejného prostranství na pozemku parc.č. 1711 v k.ú. Studénka nad Odrou 19.12.2013
Nástěnky a plochy pro vylepení volebních plakátů 5.9.2013
Informace týkající se názvu a IČ subjektů 24.7.2013
Zaslání kopií žádostí a vyúčtování veřejné finanční podpory sportovním organizacím 6.5.2013
Zaslání investičního plánu města pro rok 2013 6.2.2013
Poskytnutí kopií dokladů o prodeji či převodu areálu letního stadionu na Tělovýchovnou jednotu a kopie zápisu z jednání ZMS 16.1.2013
Žádost o sdělení údajů o MěÚ Studénka 6.12.2012
Informace o dodavateli 2.7.2012
Zaslání investičního plánu města pro rok 2012 17.1.2012
Zaslání investičních plánu města na rok 2012 17.1.2012
Poskytnutí kopie - upravený návrh zadání Územního plánu Studénka 27.2.2012
Investiční akce roku 2012 spojené s bezbariérovostí 9.1.2012
Přehled/podklady k investičním plánům města pro rok 2011 17.12.2010
Investiční plán na rok 2011 - žádost 18.2.2011
Investiční plán na rok 2011 - žádost 7.2.2011
Vyplnění dotazníku ve věci webových prezentací obce 15.12.2010
Konání místního referenda 4.11.2010
Investiční plán na rok 2009 22.1.2009
Poskytnutí informace o smlouvě 10.9.2010
Investiční plán na rok 2010 18.11.2009
Investiční plán na rok 2010 13.1.2010
Změna systému vytápění v bytovém domě čp. 811 na ulici Budovatelská 13.1.2010
Seznam stavebních projektů plánovaných na rok 2010 19.5.2010
Přehled objektů pro rekonstrukci a výstavby v roce 2009 ve vlastnictví města 24.4.2009