Předcházení vzniku odpadů ve městě Studénka

Zveřejněno 22. srpna 2018 12:12

eu fong

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003324

Projekt pod názvem „Předcházení vzniku odpadů ve městě Studénka“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Předmětem projektu bylo pořízení 800 ks domácích kompostérů a štěpkovače. Projekt přispěl ke zlepšení současné situace nakládání s biologicky rozložitelným odpadem rostlinného původu a podpořil jeho následné materiálové využití na území města Studénka.

Se zájemci o kompostéry byly uzavřeny smlouvy o výpůjčce. Kompostéry byly občanům města Studénky vypůjčeny bezplatně na dobu určitou, tj. do 30. 04. 2024. Po uplynutí této doby, bude kompostér bezplatně přenechán občanům v jejich vlastnictví.

Celkové výdaje projektu činily 3 083 209 Kč, z toho výše dotace byla ve výši 85 %, tj. 2 620 727, 65 Kč.

Mapy města