Sociální oblast

Sociálně- právní ochrana - charakteristika

Jedná se zejména o ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Sociálně-právní ochrana dětí představuje soubor různých opatření a nástrojů, které je potřeba používat včas, vhodně a účelně s vědomím, že základním principem při poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny, a právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.  

Dítětem se rozumí nezletilá osoba, tj. osoba mladší 18 let.

Prioritní odpovědnost za výchovu a příznivý vývoj dětí mají jeho rodiče.Stát nenahrazuje jejich povinnosti a odpovědnost, stát nezasahuje do jejich postavení nositelů rodičovské odpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy.

Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace dle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etického či sociálního důvodu.

Orgán sociálně-právní ochrany:

 • komplexně zabezpečuje agendu sociálně-právní ochrany dětí a mládeže v samostatné i přenesené působnosti,
 • provádí sociálně preventivní činnost,
 • přijímá výchovná opatření v dysfunkčních rodinách,
 • zabezpečuje sociálně-právní poradenskou činnost,
 • vykonává terénní sociální práci,
 • ve spolupráci se zařízeními sociálních služeb v oblasti péče o rodiny s dětmi a osamělé rodiče provádí činnosti, vedoucí k sanaci rodiny,
 • spolupracuje se správními, státními a jinými orgány i nestátními subjekty, fyzickými i právnickými osobami v oblasti působnosti sociálně-právní ochrany.

Sociálně-právní ochrana dětí, prevence

Úsek sociálně-právní ochrany zabezpečuje:

 • ochranu dětí dle § 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • spolupracuje se školskými zařízeními,  městskou policií, policií ČR, zdravotnickými a jinými neziskovými organizacemi ve věcech sociálně-právní ochrany dětí, prevence negativních sociálních jevů a řešení nepříznivých životních situací občanů města.

Standardy kvality sociálně-právnı́ ochrany dětı́

Sociální práce a poradenství

Úsek sociálně-právní ochrany vykonává sociální práci a poradenství v přenesené i samostatné působnosti, zejména:

 • vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí,
 • posuzování životní situace klienta sociálním pracovníkem,
 • individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění,
 • přímá sociální práce s klientem,
 • zapojování klientů, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů,
 • vedení ke změně sociálního prostředí klienta,
 • spolupráce s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta,
 • spolupodílení se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházení vzniku nepříznivých životních situací klientů.

Základní právní předpisy:

 •   Listina základních práv a svobod,
 •   Úmluva o právech dítěte, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 •   zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (rodinné právo),
 •   zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 •   zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních,
 •   zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 •   zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů,
 •   zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 •   zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 •   zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Seznam spolupracujících organizací

AMBULANCE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Anna Stachová, MUDr. Jarmila Noháčová
Tovární 367, 742 13  Studénka
Telefon: 556 402 581

 

AMBULANCE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Irena Kučerová

Tovární 367, 742 13  Studénka
Telefon: 556 400 497
MUDr. Irena Kučerová
2. května 880, 742 13  Studénka
Telefon: 556 401 207

 

CEPP NOVÝ JIČÍN (Centrum psychologické pomoci)
Rodinná a manželská poradna
Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 702 265, 777 499 633
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript www.cepp.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

DOMOV SALUS o.p.s. KOPŘIVNICE
Domov pro rodiče a děti v nouzi
Tyršova 1015/2, 742 21  Kopřivnice
Telefon: 556 810 160, 604 284 681
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript www.domov-salus.cz

 

CHARITA NOVÝ JIČÍN – AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI
Straník 39, 741 01  Nový Jičín
Telefon: 727 808 865
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript www.charitanj.cz

 

CHARITA NOVÝ JIČÍN - AZYLOVÝ DŮM, NOCLEHÁRNA
Dolní Brána 2075/57, 741 01  Nový Jičín
Telefon: 556 709 240, 731 697 881
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript www.charitanj.cz

 

CHARITA STUDÉNKA
Dům pokojného stáří, Byt pro matky v tísni,
ošetřovatelská a pečovatelská služba, půjčovna pomůcek, charitní šatník
Malá strana 460, 742 13 Studénka
Telefon: 556 401 726, 556 400 066
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript www.studenka.charita.cz

 

KOJENECKÉ A DĚTSKÉ CENTRUM  VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Husova 402/15, 757 01  Valašské Meziříčí
Telefon: 571 685 084
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript www.kuvm.cz

 

Mgr. BLANKA CVERNOVÁ – KLINICKÝ PSYCHOLOG
17. listopadu 538, 743 01  Bílovec
Telefon: 774 520 847
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

MUDr. MARTINA LICHNOVSKÁ – DĚTSKÁ PSYCHIATRIE
Bezručova 2, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 701 659
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

OBČANSKÁ PORADNA NOVÝ JIČÍN
Mgr. Tereza Wiltschová – vedoucí detašovaného pracoviště
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 709 403
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript www.czp-msk.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA NOVÝ JIČÍN, p.o.
PhDr. Pavel Letý – metodik prevence (ve věcech šikany a zneužívání návykových látek)
Žižkova 3, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 771 144
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript www.pppnj.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, odloučené pracoviště BÍLOVEC
Příkopní 301, 743 01  Bílovec
Telefon: 730 584 954
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

RENARKON o.p.s., PORADENSKÉ MÍSTO V KOPŘIVNICI
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Telefon: 723 946 507, 602 492 871
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript www.renarkon.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE NOVÝ JIČÍN
Slovanská 3, 741 01  Nový Jičín
Telefon: 730 895 977
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript www.svp-novyjicin.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE OSTRAVA-KOBLOV
Antošovická 258, 711 00 Ostrava
Telefon: 596 239 202 (203)
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript www.svp-ostrava.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE TRŠICE
Tršice 225, 783 57  Tršice
Telefon: 571 641 700
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript www.svp-trsice.cz

 

DOMOV NANOVO, p.o.
Poštovní 912, 742 13  Studénka
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení Nový Jičín, Kopřivnice, Sedlnice
Telefon: 556 403 683, 736 628 409
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript www.dnanovo.cz

 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA
Pracoviště Frýdek-Místek
Kancelář Nový Jičín
Sokolovská 9, 741 01  Nový Jičín
Telefon: 734 645 927
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript www.adranovyjicin.cz

 

Hmotná nouze­

Pomoc v hmotné nouzi je určena osobám, které se dostanou do situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení či mimořádnými událostmi. Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanovuje, že každá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její současné situace, ale i k předcházení vzniku hmotné nouze.

Úsek sociálních věcí:

 • provádí sociální šetření za účelem posouzení výplaty dávky pomoci v hmotné nouzi
 • vyhledává osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • poskytuje kompletní poradenství v sociální oblasti
 • poskytuje poradenství v oblasti finanční gramotnosti
 • poskytuje pomoc při řešení situací osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými organizacemi

 

Prevence kriminality

Prevence kriminality zahrnuje veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně-patologických jevů např. záškoláctvím, šikanou, kyberšikanou, různými druhy závislostí, týráním, zneužíváním a zanedbáváním apod.

Úsek sociálních věcí:

 • podílí se na realizaci protidrogové prevence
 • spolupracuje se státními, veřejnoprávními, soukromoprávními subjekty či neziskovými organizacemi v rámci prevence kriminality