STUDÉNKA
Studénka
Oficiální stránky města

Sociální oblast

Sociálně - právní ochrana - charakteristika

Jedná se zejména o ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Sociálně-právní ochrana dětí představuje soubor různých opatření a nástrojů, které je potřeba používat včas, vhodně a účelně s vědomím, že základním principem při poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny, a právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.  

Dítětem se rozumí nezletilá osoba, tj. osoba mladší 18 let.

Prioritní odpovědnost za výchovu a příznivý vývoj dětí mají jeho rodiče.Stát nenahrazuje jejich povinnosti a odpovědnost, stát nezasahuje do jejich postavení nositelů rodičovské odpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy.

Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace dle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etického či sociálního důvodu.

Orgán sociálně-právní ochrany:

 • komplexně zabezpečuje agendu sociálně-právní ochrany dětí a mládeže v samostatné i přenesené působnosti,
 • provádí sociálně preventivní činnost,
 • přijímá výchovná opatření v dysfunkčních rodinách,
 • zabezpečuje sociálně-právní poradenskou činnost,
 • vykonává terénní sociální práci,
 • ve spolupráci se zařízeními sociálních služeb v oblasti péče o rodiny s dětmi a osamělé rodiče provádí činnosti, vedoucí k sanaci rodiny,
 • spolupracuje se správními, státními a jinými orgány i nestátními subjekty, fyzickými i právnickými osobami v oblasti působnosti sociálně-právní ochrany.


Sociálně-právní ochrana dětí, prevence

Úsek sociálně-právní ochrany zabezpečuje:

 • ochranu dětí dle § 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • spolupracuje se školskými zařízeními,  městskou policií, policií ČR, zdravotnickými a jinými neziskovými organizacemi ve věcech sociálně-právní ochrany dětí, prevence negativních sociálních jevů a řešení nepříznivých životních situací občanů města.

Standardy kvality sociálně-právnı́ ochrany dětı́ (pdf)


Sociální práce a poradenství

Úsek sociálně-právní ochrany vykonává sociální práci a poradenství v přenesené i samostatné působnosti, zejména:

 • vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí,
 • posuzování životní situace klienta sociálním pracovníkem,
 • individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění,
 • přímá sociální práce s klientem,
 • zapojování klientů, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů,
 • vedení ke změně sociálního prostředí klienta,
 • spolupráce s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta,
 • spolupodílení se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházení vzniku nepříznivých životních situací klientů.


Základní právní předpisy:

 • Listina základních práv a svobod,
 • Úmluva o právech dítěte, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (rodinné právo),
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních,
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů.


Seznam spolupracujících organizací


ZDRAVOTNICTVÍ

AMBULANCE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
MUDr. IRENA KUČEROVÁ
MUDr. ŠÁRKA PEKAŘOVÁ
(zelená ordinace)
Tovární 367, 742 13  Studénka
Telefon: 556 400 497, 739 306 071

MUDr. IRENA KUČEROVÁ
(modrá ordinace)
Tovární 367, 742 13  Studénka
Telefon: 556 402 581
E-mail: info@pediatriestudenka.cz
www.pediatriestudenka.cz

MUDr. MARTINA LICHNOVSKÁ – DĚTSKÁ PSYCHIATRIE
Bezručova 2, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 701 659
E-mail: m.lichnovska@centrum.cz


PORADENSTVÍ

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA NOVÝ JIČÍN, p.o.
PhDr. Pavel Letý – metodik prevence (ve věcech šikany a zneužívání návykových látek)
Žižkova 3, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 771 144
E-mail: info@pppnj.cz
www.pppnj.cz 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, odloučené pracoviště BÍLOVEC
Příkopní 291/4, 743 01  Bílovec
Telefon: 730 584 954
E-mail: detas.bilovec@pppnj.cz

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Komenského 64, 741 01  Nový Jičín
Telefon: 556 706 262
Email: spc.nj@specskolanj.cz
www.specskolanj.cz

CEPP NOVÝ JIČÍN (Centrum psychologické pomoci)
Rodinná a manželská poradna
Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 702 265, 777 499 633
E-mail: nj@cepp.cz 
www.cepp.cz

OBČANSKÁ PORADNA NOVÝ JIČÍN
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 709 403
E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz
www.czp-msk.cz

RENARKON o.p.s.,
PORADENSKÉ MÍSTO V KOPŘIVNICI
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Telefon: 723 946 507, 602 492 871
E-mail: tpn@renarkon.cz 
www.renarkon.cz

Mgr. BLANKA CVERNOVÁ – KLINICKÝ PSYCHOLOG
17. listopadu 538, 743 01  Bílovec
Telefon: 774 520 847
E-mail: b.cvernova@email.cz

Bc. ALEXANDR DRESLER – PSYCHOLOG
Sjednocení 624, 742 13  Studénka
Telefon: 775 642 887
E-mail: alexandr.dresler@seznam.cz
www.alexandrdresler.cz

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV NANOVO, p.o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením; Chráněné bydlení Nový Jičín, Kopřivnice, Sedlnice
Poštovní 912, 742 13  Studénka
Telefon: 556 403 683, 736 628 409
E-mail: lukas.spurny@dnanovo.cz 
www.dnanovo.cz

CHARITA STUDÉNKA
Dům pokojného stáří, Byt pro matky v tísni, ošetřovatelská a pečovatelská služba,
půjčovna pomůcek, charitní šatník
Malá strana 216, 742 13 Studénka
Telefon: 556 401 726, 556 400 066
E-mail: info@studenka.charita.cz 
www.studenka.charita.cz

CHARITA NOVÝ JIČÍN – AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY A RODINYS DĚTMI
Straník 39, 741 01  Nový Jičín
Telefon: 727 808 865
E-mail: charitanj@charitanj.cz 
www.charitanj.cz

CHARITA NOVÝ JIČÍN - AZYLOVÝ DŮM, NOCLEHÁRNA
Dolní Brána 2075/57, 741 01  Nový Jičín
Telefon: 556 709 240, 731 697 881
E-mail: charitanj@charitanj.cz


SLEZSKÁ DIAKONIE

 

STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE NOVÝ JIČÍN
Dlouhá 54, 741 01  Nový Jičín
Telefon: 730 895 977
E-mail: svpnj@email.cz
www.svp-novyjicin.cz

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE OSTRAVA-KOBLOV
Antošovická 258, 711 00 Ostrava
Telefon: 596 239 202 (203)
E-mail: vedouci@svp-ostrava.cz
www.svp-ostrava.cz

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE TRŠICE
Tršice 225, 783 57  Tršice
Telefon: 571 641 700
E-mail: socialni@svp-trsice.cz
www.svp-trsice.cz

 

Hmotná nouze­

Pomoc v hmotné nouzi je určena osobám, které se dostanou do situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení či mimořádnými událostmi. Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanovuje, že každá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její současné situace, ale i k předcházení vzniku hmotné nouze.

Úsek sociálních věcí:

 • provádí sociální šetření za účelem posouzení výplaty dávky pomoci v hmotné nouzi
 • vyhledává osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • poskytuje kompletní poradenství v sociální oblasti
 • poskytuje poradenství v oblasti finanční gramotnosti
 • poskytuje pomoc při řešení situací osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými organizacemi

 

Prevence kriminality

Prevence kriminality zahrnuje veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně-patologických jevů např. záškoláctvím, šikanou, kyberšikanou, různými druhy závislostí, týráním, zneužíváním a zanedbáváním apod.

Úsek sociálních věcí:

 • podílí se na realizaci protidrogové prevence
 • spolupracuje se státními, veřejnoprávními, soukromoprávními subjekty či neziskovými organizacemi v rámci prevence kriminality

TV Polar – EXPRES STUDÉNKY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
11
2
12
3
13
4
14
5
13
6
14
7
15
8
15
9
15
10
15
11
17
12
16
13
16
14
16
15
17
16
17
17
17
18
17
19
17
20
17
21
17
22
18
23
22
24
19
25
21
26
18
27
19
28
16
29
16
30
18
1
18
2
18
3
17
4
20
5
20

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 4. 2024
déšť se sněhem 5 °C 0 °C
pondělí 22. 4. mírné sněžení 8/-2 °C
úterý 23. 4. déšť se sněhem 11/1 °C
středa 24. 4. slabý déšť 6/5 °C

Facebook

Logo

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Studénka

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon
+420 556 414 322

ID datové schránky: vz3bvhc

E-mail
podatelna@mesto-studenka.cz

 

Provozní doba MěÚ

Pondělí
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Úterý
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Středa
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Čtvrtek
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Pátek
8:00-11:00 - neúřední den, v provozu IC, pokladna, podatelna, ostatní pro objednané
 

Mobilní Rozhlas

mobilni-rozhlas

Zdarma ke stažení:

Google Play

App Store