STUDÉNKA
Studénka
Oficiální stránky města

Struktura a kompetence orgánů města

Struktura orgánů města (.pdf)

Postavení a působnost města

Postavení, působnost a pravomoci města upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“ ) a pokud jde o přenesenou působnost též zvláštní zákony.


Orgány města

 1. zastupitelstvo města,
 2. rada města,
 3. starosta,
 4. místostarosta,
 5. městský úřad,
 6. zvláštní orgány,
 7. výbory, jakožto orgány zastupitelstva města,
 8. komise, jakožto orgány rady města.

Zastupitelstvo města
 • Zastupitelstvo města dle § 35 zákona o obcích rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města. Do samostatné působnosti v kompetenci zastupitelstva města patří zejména záležitosti uvedené v § 84 a 85 zákona o obcích, s výjimkou vydávání nařízení města, které přísluší radě města.
 • Ve věcech patřících do přenesené působnosti rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.
 • Tvorba, postavení a pravomoci zastupitelstva města, jakož i postavení člena zastupitelstva města je upraveno zákonem o obcích.
 • Zastupitelstvo města se při svém jednání řídí schváleným jednacím řádem zastupitelstva města.

Rada města
 • Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti v rozsahu § 102 zákona o obcích a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.
 • Postavení, působnost a pravomoci rady města jsou upraveny příslušnými ustanoveními zákona o obcích.
 • Rada města ve vztahu k úřadu zejména stanoví celkový počet zaměstnanců úřadu, na návrh tajemníka zřizuje (ruší) odbory úřadu, na návrh tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odborů ad.
 • Rada města se při svém jednání řídí schváleným jednacím řádem rady města.
 • Rada města se dále řídí schváleným plánem práce, který je schvalován v pololetním režimu na příslušný kalendářní rok.

Starosta

Základní práva a povinnosti starosty vyplývající ze zákona o obcích:

 • zastupuje město navenek,
 • úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva města, popřípadě rady města, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení,
 • má právo používat závěsný znak,
 • svolává ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva,
 • svolává a zpravidla i řídí zasedání zastupitelstva města;
 • je-li o to požádán alespoň jednou třetinou zastupitelů, je povinen ho svolat vždy,
 • svolává a zpravidla i řídí jednání rady města a podepisuje její usnesení,
 • v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy,
 • se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje, odvolává tajemníka městského úřadu a stanoví mu plat,
 • může pozastavit výkon usnesení rady města, má-li za to, že je nesprávné; s tím, že věc předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města,
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města,
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
 • v neodkladných případech může požadovat součinnost od Policie České republiky při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce.,

Další práva a povinnosti starosty:

 • starosta vedle úkolů uvedených výše nebo v tomto organizačním řádu zejména svolává porady vedení města,
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva města,
 • řídí Městskou policii Studénka,
 • schvaluje platy zaměstnanců města zařazených do městské policie a organizačních složek města,
 • koordinuje a věcně usměrňuje (dále jen „garantuje“) činnosti odborů, organizačních složek a organizací, tj.

a. odboru financí a rozpočtu,

b. odboru školství, kultury a sociálních věcí (částečně),

c. odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje (částečně),

d. odboru vnitřních věcí,

e. organizačních složek, jejichž zřizovatelem je město Studénka,

f. SAK Studénka, příspěvková organizace.

Základní práva a povinnosti starosty vyplývající ze zvláštních zákonů:

 • dle zákona o obecní policii (č. 553/1991 Sb.) řídí obecní policii,
 • dle zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (č. 301/2000 Sb.) přijímá prohlášení snoubenců o uzavření manželství,
 • dle zákona o veřejných zakázkách (č. 134/2016 Sb.) v rozsahu stanoveném v zákoně plní funkci zadavatele veřejné zakázky,
 • dle zákona o integrovaném záchranném systému (č. 239/2000 Sb.) koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádných událostí, 
 • dle zákona o krizovém řízení (č. 240/2000 Sb.) je předsedou bezpečnostní rady obce,
 • dle zákona o ozbrojených silách (č. 219/1999 Sb.) vyžaduje použití armády k záchranným pracím,
 • dle zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.) zřizuje povodňovou komisi a je její předseda,
 • dle zákona o ochraně utajovaných informací (č. 412/2005 Sb.) zřizuje bezpečnostního ředitele a vydává určení zaměstnancům,
 • dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě (č. 320/2001 Sb.) je vedoucím orgánu veřejné správy, odpovídá za zavedení vnitřního kontrolního systému a zajištění řídící kontroly, udržování vnitřního kontrolního systému a zajištění prověření jeho přiměřenosti a účinnosti, vymezuje organizačním útvarům působnost k výkonu finanční kontroly, sleduje a vyhodnocuje výsledky finančních kontrol a podává roční zprávu,
 • dle volebních zákonů zajišťuje dodání hlasovacích lístků voličům,
 • dle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) poskytuje informace ve své působnosti, případně rozhoduje o jejich neposkytnutí,
 • plní další úkoly uložené zvláštními zákony.

U všech zákonů se rozumí ve znění pozdějších předpisů.


Místostarosta
 • plní úkoly uložené jim zastupitelstvem města, radou města nebo starostou města,
 • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti,
 • přijímá prohlášení snoubenců o uzavření manželství dle zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (č. 301/2000 Sb.) a může užívat závěsný odznak při významných příležitostech a občanských obřadech,
 • podepisuje spolu se starostou právní předpisy města, zápisy ze zasedání zastupitelstva města či jednání rady města ad.,
 • koordinuje a věcně usměrňuje (dále jen „garantuje“) činnosti odborů, tj.:

a. odboru školství kultury a sociálních věcí (částečně),

b. odboru místního hospodářství a údržby majetku,

c. odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje (částečně),

d. školských příspěvkových organizací.


Městský úřad

Postavení a působnost městského úřadu je upraveno zákonem o obcích zejména v § 109 až § 111, případně dalšími právními předpisy. V čele městského úřadu stojí starosta.

V oblasti samostatné působnosti městský úřad:

a. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,

b. pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,

c. rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštním zákonem

a dále vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města.


Zvláštní orgány

Starosta města zřizuje krizový štáb města.
Rada města zřizuje k plnění úkolů při ochraně před povodněmi povodňovou komisi města.
Povodňový orgán města mimo povodeň je odbor stavebního řádu a územního plánování.
Starosta města může v případě potřeby zřídit další zvláštní orgány (např. komisi nákazovou, komisi prevence kriminality ad.) a jmenuje jejich členy.
V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města, jmenuje a odvolává jejich členy (komisi k projednávání přestupků ad.)


Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční a kontrolní výbor. Postavení finančního a kontrolního výboru je upraveno zákonem o obcích. V místní části města zastupitelstvo zřídilo osadní výbor Nová Horka.


Komise rady města

Rada města zřizuje v souladu se zákonem o obcích jako své iniciativní a poradní orgány komise. Náplň práce jednotlivých komisí je dána rozhodnutím rady města.


Organizační složky města, městská policie a organizace města, jejichž zřizovatelem anebo zakladatelem je město

Zastupitelstvo města je oprávněno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města a schvalovat jejich zřizovací listiny.

Rada města vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, plní úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce.

TV Polar – EXPRES STUDÉNKY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
11
28
12
29
11
30
12
31
12
1
13
2
15
3
14
4
14
5
14
6
14
7
14
8
15
9
16
10
16
11
16
12
17
13
17
14
17
15
17
16
19
17
15
18
17
19
16
20
18
21
16
22
20
23
19
24
15
25
15
26
15
27
14
28
16
29
16
30
12

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
slabý déšť 26 °C 14 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 25/16 °C
úterý 18. 6. jasno 25/15 °C

Facebook

Logo

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Studénka

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon
+420 556 414 322

ID datové schránky: vz3bvhc

E-mail
podatelna@mesto-studenka.cz

 

Provozní doba MěÚ

Pondělí
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Úterý
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Středa
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Čtvrtek
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Pátek
8:00-11:00 - neúřední den, v provozu IC, pokladna, podatelna, ostatní pro objednané
 

Mobilní Rozhlas

mobilni-rozhlas

Zdarma ke stažení:

Google Play

App Store