STUDÉNKA
Studénka
Oficiální stránky města

2020 - krajské volby

Volby do zastupitelstev krajů - 2.  a 3. října 2020

 

Volební výsledky:

Volební účast 33,41%, vyhrálo ANO 2011 s 30,94% platných hlasů.

Výsledky voleb – účast v okrscích

Výsledky voleb – volební stany
 

1. Z úřední desky

 

2. Informace k okrskovým volebním komisím

Dle zákona č. 130/2000 Sb. může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé z okrskových volebních komisí ve městě a to v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb – tj. do  středy 2. září 2020. Delegováním se rozumí doručení jejich seznamu starostovi.

 

Seznam delegovaných členů musí obsahovat:

  • jméno a příjmení,
  • datum narození,
  • adresu místa trvalého pobytu delegovaného člena, popřípadě náhradníka,
  • jméno, příjmení a podpis zmocněnce volební strany, příp. osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena (doloží kopii pověření).

 

Dále je vhodné, aby obsahoval i údaj do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni a jejich telefonický kontakt. V případě, že se delegovaný člen nezdržuje v místě trvalého bydliště je třeba uvést i kontaktní adresu, kam bude možné zaslat pozvánku na první zasedání okrskových volebních komisí.

 

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve středu 09. září 2020 v budově MěÚ Studénka v 16:30 hodin. Oznámení o svolání bude delegovaným a jmenovaným zástupcům zasláno do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

 

Účast členů je nezbytná.

 

Školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování  za účasti pracovníků MěÚ Studénka a zástupce Českého statistického úřadu proběhne ve středu 09. září 2020 v budově MěÚ Studénka v 17:00 hodin.

 

Účast zapisovatelů, předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí na školení je povinná. V případě nesplnění povinnosti účastnit se školení nebudou mít nárok na na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskových volebních komisí.

 

Pozvánka na školení je součástí oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí.

 

3. Informace k průběhu voleb

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. Hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin prvého dne voleb. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Volební místnosti

Číslo okrsku Sídlo volebního okrsku Zapisovatelka Telefonní spojení do okrsku
1. Budova Základní školy Františka kardinála Tomáška Studénka, 2. května 500, Studénka Renáta Knoppová 774 71 96 89
2. Klubovna hasičů, Nádražní 893, Studénka Kateřina Hebelková 774 71 96 65
3. Budova TJ – u tenisových kurtů, Sjednocení 835, Studénka Anita Kešeláková 774 71 96 58
4. Budova Charity, Malá strana 216, Studénka Lucie Šostá 774 71 96 78
5. Budova Základní školy Sjednocení, Sjednocení 650, Studénka Pavlína Šebíková 774 71 96 21
6. Budova na ul. Budovatelské 779, Studénka (Dům s byty zvláštního určení) Pavlína Šindlerová 774 71 96 17
7. Budova Městského úřadu Studénka, nám. Republiky 762, Studénka Libuše Šimončičová 774 71 96 87
8. Klubovna na hřišti SK Statek Nová Horka Marcela Šajtarová 774 71 96 15

 

Kdo volí

Voličem je státní občan ČR, který nejpozději  druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci,  která náleží do  územního obvodu kraje. Občan volí ve stálých volebních okrscích podle místa svého trvalého pobytu.
 

Seznam voličů

Město Studénka vede stálý seznam voličů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Studénce. Každý občan si může ověřit, zda je údaj o jeho osobě zapsán v seznamu voličů, a to v úředních hodinách na odboru vnitřních věcí, pracoviště evidence obyvatel – pí Miloslava Maturová, přízemí, dveře. č. 14, tel. 556 414 356.

 

Umožnění volby mimo volební místnost

Volič může ze závažných (zejména zdravotních) důvodů požádat městský úřad, odbor vnitřních věcí (v kanceláři č. 14 v pracovní době městského úřadu u pí Maturové – kontakt: 556 414 356, maturova@mesto-studenka.cz) a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 

Oznámení o době a místě konání voleb

Bližší podrobnosti o době konání voleb, jednotlivých volebních místnostech a o povinnosti voliče prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky naleznete v „Oznámení o době a místě konání voleb“, které bude nejpozději od 17. září 2020 zveřejněno na úřední desce, webových stránkách města Studénky a na veřejně přístupných místech v jednotlivých volebních okrscích.

 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou doručeny voličům prostřednictvím zapisovatelek na adresu trvalého bydliště, a to do úterý 29. září 2020. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

 

Plakátovací plochy pro vylepování volebních materiálů

Za úplatu a po předchozí dohodě lze využít veřejné plakátovací plochy spravované společností SAK Studénka, příspěvková organizace (tel. 556 400 789).  
 

4. Informace k voličským průkazům

Na voličský průkaz pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje může hlasovat pouze volič s trvalým pobytem v územním obvodu Moravskoslezského kraje, a to v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do územního obvodu Moravskoslezského kraje.

 

Způsoby podání žádosti:

Voličský průkaz bude vydán voliči, který nemůže nebo nehodlá volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu. Požádat o vystavení voličského průkazů musí volič u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu

  • osobně,
  • zasláním písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem,
  • zasláním žádosti v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

 

Termíny pro podání žádosti o vydání voličského průkazu:

O vydání voličských průkazů může volič žádat od vyhlášení voleb, tj. od 15. dubna 2020. Žádost musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tj. do 25. 09. 2020. Osobně může požádat nejpozději dne 30.09.2020 do 16:00 hodin.

 

Termín vydávání voličských průkazů:

Voličské průkazy do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje lze voličům vydávat od vyhlášení voleb, tj. od 15.04.2020.

 

Voličský průkaz je volič povinen ve volební místnosti po prokázání své totožnosti a státního občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky) odevzdat před hlasováním okrskové volební komisi. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!

Žádost o vystavení voličského průkazu (.pdf)
 

5. Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

 

6. Kontaktní osoby na MěÚ Studénka

  • Bc. Dagmar Auxtová, vedoucí odboru vnitřních věcí, tel. 556 414 341, e-mail:  auxtova@mesto-studenka.cz
  • Miloslava Maturová, referent vnitřních věcí státu, tel. 556 414 356, e-mail:  maturova@mesto-studenka.cz
  • Kateřina Hebelková, referent vnitřních věcí státu, tel. 556 414 388, e-mail:  hebelkova@mesto-studenka.cz

 

Další informace:

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/volby.aspx

TV Polar – EXPRES STUDÉNKY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
11
28
12
29
11
30
12
31
12
1
13
2
15
3
14
4
14
5
14
6
14
7
14
8
15
9
16
10
17
11
17
12
18
13
18
14
19
15
26
16
19
17
15
18
17
19
16
20
18
21
16
22
20
23
19
24
15
25
15
26
15
27
14
28
16
29
16
30
12

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 17 °C 11 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 26/14 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 25/16 °C

Facebook

Logo

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Studénka

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon
+420 556 414 322

ID datové schránky: vz3bvhc

E-mail
podatelna@mesto-studenka.cz

 

Provozní doba MěÚ

Pondělí
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Úterý
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Středa
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Čtvrtek
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Pátek
8:00-11:00 - neúřední den, v provozu IC, pokladna, podatelna, ostatní pro objednané
 

Mobilní Rozhlas

mobilni-rozhlas

Zdarma ke stažení:

Google Play

App Store