STUDÉNKA
Studénka
Oficiální stránky města

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Studénka

Dnem 1.1.1959 (po sloučení dvou samostatných obcí Studénky a Butovic) získala Studénka statut města.

Podle platného a účinného zákona o obcích je město veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Dnem 1.7.1993 přidělil Český statistický úřad, oddělení Nový Jičín, městu jako ekonomickému subjektu identifikační číslo 00298441.
Dnem 7.8.1996 přidělil Finanční úřad v Novém Jičíně městu jako ekonomickému subjektu daňové identifikační číslo CZ00298441.

Městský úřad Studénka, nám. Republiky 762
742 13 Studénka
Spojovatelka: 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz
WWW: www.mesto-studenka.cz
ID Datové schránky: vz3bvhc
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Městský úřad Studénka, nám. Republiky 762
  742 13 Studénka
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Městský úřad Studénka, nám. Republiky 762
  742 13 Studénka
  Městská policie Studénka, Poštovní 772
  742 13 Studénka
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:3012:30 – 17:00úřední den
  úterý8:00 – 11:3012:30 – 14:00neúřední den
  středa8:00 – 11:3012:30 – 17:00úřední den
  čtvrtek8:00 – 11:3012:30 – 14:00neúřední den
  pátek8:00 – 11:00neúřední den, v provozu IC, pokladna, podatelna, ostatní pro objednané
 • 4.4 Telefonní čísla

  Spojovatelka: 556 414 322
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: vz3bvhc
příjmový účet: 19-924801/0100 (Komerční banka, a.s.)
příjmový účet pro DBF: 9569790247/0100 (Komerční banka, a.s.)
00298441
DIČ: CZ00298441

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Studénka
  nám. Republiky 762
  742 13 Studénka
 • e-mailem: podatelna@mesto-studenka.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@mesto-studenka.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 556 414 322

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
úterý 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
pátek 8:00 - 11:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Zásady upravující postup při poskytování informací (pdf)
Vzor žádosti o poskytnutí informace (pdf)

Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat

 • Ústně do protokolu

Písemně

 • Poštou
 • Osobně na podatelně městského úřadu nebo příslušném odboru městského úřadu
 • E-mailem na adresu: podatelna@mesto-studenka.cz
 • Datovou schránkou: Město Studénka, ID: vz3bvhc
   
 • Podatelna


Směrnice: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (pdf)

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Úplné znění všech právních předpisů je v případě potřeby k dispozici v budově Městského úřadu Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka v kanceláři č. 5 (podatelna).
   

  • č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  • č. 2/1993 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 85/1990 Sb. Zákon o právu petičním
  • č. 412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
  • č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • č. 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • č. 312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 314/2002 Sb. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 387/2004 Sb. Zákon o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
  •  č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
  •  č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
  • č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích
  • č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších přepisů
  • č. 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  • č. 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 262/2006 Sb. Zákon – zákoník práce
    

  Ochrana veřejného pořádku

  • č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • č. 251/2016 Sb. o  některých přestupcích
  • č. 553/1991 Sb. Zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů


  Shromažďování a veřejné sbírky

  • č. 84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách


  Státní občanství a matriky

  • č. 40/1993 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 193/1999 Sb. Zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 21/2006 Sb. Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)


  Volby a referendum

  • č. 247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb.
  • č. 491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
  • č. 22/2004 Sb. Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů
  • 275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)


  Územní členění státu, sčítání lidu

  • č. 347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
  • č. 322/2020 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021


  Státní symboly

  • č. 3/1993 Sb. Zákon o státních symbolech České republiky, ve znění zákona č. 154/1998 Sb.
  • č. 352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů


  Archivnictví

  • č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • 297/2016 Sb. O službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce


  Požární ochrana

  • č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 240/2000 Sb. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon)
  • č. 241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů


  Evidence a jiné správní věci

  • č. 328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)
  • č. 133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
  • č. 111/2009 Sb., o základních registrech


  Ekonomika, další oblasti činnosti

  • č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách
  • č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
  • č. 280/2009 Sb. Daňový řád
  • č. 202/1990 Sb. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách
  • č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  • č. 256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů


  Životní prostředí

  • č. 86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
  • č. 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • č. 334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů


  Pozemní komunikace

  • č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Studénka vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Obecně závazné vyhlášky, nařízení

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
  Sazebník úhrad za poskytování informací (pdf)

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Studénka poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnuté informace

 

Informace o výsledcích kontrol

Výsledky kontrol prováděných podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, za rok:

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

TV Polar – EXPRES STUDÉNKY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
11
28
12
29
11
30
12
31
12
1
13
2
15
3
14
4
14
5
14
6
14
7
14
8
15
9
16
10
16
11
16
12
17
13
17
14
17
15
17
16
19
17
15
18
17
19
16
20
18
21
16
22
20
23
19
24
15
25
15
26
15
27
14
28
16
29
16
30
12

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
slabý déšť 26 °C 14 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 25/16 °C
úterý 18. 6. jasno 25/15 °C

Facebook

Logo

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Studénka

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon
+420 556 414 322

ID datové schránky: vz3bvhc

E-mail
podatelna@mesto-studenka.cz

 

Provozní doba MěÚ

Pondělí
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Úterý
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Středa
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Čtvrtek
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Pátek
8:00-11:00 - neúřední den, v provozu IC, pokladna, podatelna, ostatní pro objednané
 

Mobilní Rozhlas

mobilni-rozhlas

Zdarma ke stažení:

Google Play

App Store